Pinyin Chart

Pinyin Chart

a ai ao an ang
b
ba
 • climb mounta
 • eight
 • bamboo fence
 • scar
 • target
 • eight
 • eight
 • crack
 • tsamba
 • cling to
 • climb mountains
 • pull up
 • pull out
 • target
 • take
 • stop
 • dominate
 • dominate
 • handle
 • embankment
bai
 • bǎi
  handred
 • bái
  white
 • bài
  do obeisance
 • bài
  certain gras
 • bǎi
  open
bāi
bái
 • white
bǎi
 • handred
 • open
 • put
bài
 • do obeisance
 • certain grasses
 • lose
bao
 • bāo
  spore
 • bào
  abalone
 • bào
  report
 • bǎo
  preserve
 • bǎo
  full
bāo
 • teeth protrude
 • praise
 • spore
 • to heat
 • wrap
báo
 • thin
 • hail
bǎo
 • fort
 • keep
 • full
 • treasure
 • treasure
bào
 • report
 • explode
 • report
 • leopard
 • sudden and violent
ban
 • bān
  move
 • bàn
  mix
 • bǎn
  plate
 • bān
  pull
 • bàn
  half
bān
 • class
 • variegated
 • grant
 • move
 • pull
bán
bǎn
 • hillside
 • edition
 • plate
 • board
bàn
 • loop
 • half
 • do
 • companion
 • mix
bang
 • bāng
  country
 • bàng
  stick
 • bǎng
  wings
 • bàng
  pound
 • bàng
  mussel
bāng
 • assist
 • near
 • country
 • creek
báng
bǎng
 • name list posted
 • wings
 • tie
bàng
 • mussel
 • close to
 • stick
 • pound
 • slander
p
pa
 • bang
 • fear
 • lie prone
 • gather up
 • climb
 • bang
 • lie prone
 • an instrument
 • gather up
 • climb
 • fear
 • handkerchief
pai
 • pài
  send
 • pái
  row
 • pài
  sound of wav
 • pāi
  clap
 • pǎi
  mortar
pāi
 • clap
pái
 • row
 • hesitate
 • signboard
pǎi
 • mortar
pài
 • send
 • 𠂢
  branch
 • sound of waves
pao
 • pāo
  loose and so
 • páo
  dig
 • pāo
  throw
 • pǎo
  run
 • pāo
  throw
pāo
 • throw
 • throw
 • loose and soft
páo
 • dig
 • robe
 • roar
 • prepare
 • a deer
pǎo
 • run
pào
 • bubble
 • cannon
pan
 • pán
  plate
 • pàn
  field path
 • pàn
  judge
 • pàn
  expect
 • pān
  a county
pān
 • climb
 • surname
 • a county
pán
 • comfortable
 • plate
 • linger
 • large rock
 • split wood
pǎn
pàn
 • rebel
 • field path
 • judge
 • for sake
 • expect
pang
 • páng
  wander
 • páng
  nearby
 • pāng
  pong
 • páng
  bladder
 • páng
  disorderly
pāng
 • pong
páng
 • crab
 • wander
 • bladder
 • disorderly
 • beside
pǎng
pàng
 • fat
m
ma
 • (particle in
 • mother
 • ma
  (particle)
 • ma
  (-)
 • hemp
 • wipe
 • gentle stroke
 • mother
 • mother
 • hemp
 • (particle in phrase)
 • frog & toad
 • agate
 • horse
 • ant
 • horse
 • pile up
 • abuse
 • mammoth
mai
 • mài
  wheat
 • mài
  sell
 • mài
  put forth ef
 • mái
  bury
 • mǎi
  buy
māi
mái
 • bury
mǎi
 • buy
 • buy
mài
 • sell
 • put forth effort
 • sell
 • blood vessels
 • big stride
mao
 • mào
  hat
 • mǎo
  4th E'b
 • mào
  appearance
 • mào
  risk
 • mǎo
  4th-E'b
māo
 • cat
máo
 • child hair
 • spear
 • anchor
 • fur
 • reeds
mǎo
 • 4th E'branch
 • 4th T'branch
 • mount
 • 4th-E'branch
mào
 • appearance
 • countenance
 • risk
 • emit
 • luxuriant
man
 • mán
  limp
 • màn
  graceful
 • mán
  steamed brea
 • mán
  rape turnip
 • mǎn
  an insect
mān
mán
 • limp
 • complain
 • barbarians
 • deceive
 • steamed bread
mǎn
 • an insect
 • full
màn
 • overflow
 • insult
 • graceful
 • curtain
 • graceful
mang
 • máng
  vast
 • máng
  blind
 • máng
  awn
 • mǎng
  boa
 • máng
  rascal
māng
máng
 • rascal
 • busy
 • awn
 • blind
 • nearby
mǎng
 • thicket
 • boa
màng
f
fa
 • powerful gro
 • rule
 • raft
 • send out
 • hair
 • send out
 • issue
 • cut down
 • lack
 • raft
 • punish
 • powerful group
 • rule
 • hair
fan
 • fān
  fence
 • fǎn
  return
 • fán
  luxuriant
 • fán
  all
 • fàn
  buy to sell
fān
 • a time
 • a sail
 • flip
 • fence
 • pennant
fán
 • all
 • luxuriant
 • ordinary
 • annoyed
 • fence
fǎn
 • return
 • vanadium
 • opposite
fàn
 • model
 • Buddhist
 • vast
 • field
 • offend
fang
 • fàng
  put
 • fǎng
  be like
 • 访
  fǎng
  visit
 • fāng
  lane
 • fāng
  fragrant
fāng
 • fragrant
 • direction
 • box
 • lane
fáng
 • hinder
 • animal fat
 • house
 • workshop
 • defend
fǎng
 • spin
 • 访
  visit
 • 仿
  copy
 • be like
fàng
 • put