Pinyin Chart

Pinyin Chart

i ia iao ie iu ian iang in ing iong
d
di
 • earth
 • stem of plan
 • a tribe
 • dike
 • stem
 • dike
 • hold
 • low
 • drip
 • wash
 • pheasant
 • exact
 • bamboo flute
 • legal wife
 • resist
 • bottom
 • coccyx
 • official residence
 • pass over
 • target
 • stem of plants
 • tie
 • (n)-th
dia
 • diǎ
  affectedly s
diā
diá
diǎ
 • affectedly sweet
dià
diao
 • diào
  tone
 • diāo
  carve
 • diāo
  wither
 • diào
  drop
 • diào
  angle
diāo
 • wither
 • tricky
 • hold in mouth
 • watchtower
 • carve
diáo
diǎo
 • hanging down
diào
 • hang
 • drop
 • tone
 • angle
 • condole
die
 • diē
  tumble
 • dié
  butterfly
 • dié
  spy
 • dié
  dish
 • diē
  dad
diē
 • tumble
 • dad
dié
 • butterfly
 • dish
 • spy
 • stack
 • chatter
diě
diè
diu
 • diū
  lose
diū
 • lose
diú
diǔ
diù
dian
 • diàn
  rent land
 • diǎn
  dot
 • diǎn
  law
 • diàn
  advance mone
 • 殿
  diàn
  palace
diān
 • mountain summit
 • Yunnan
 • crazy
 • summit
dián
diǎn
 • law
 • dot
 • iodine
diàn
 • sediment
 • think of
 • shop
 • govern
 • lightning
ding
 • dīng
  sting
 • dīng
  stare
 • dìng
  to nail
 • dǐng
  top
 • dìng
  ding
dīng
 • stare
 • sting
 • nail
 • the fourth
díng
dǐng
 • top
 • tripod
dìng
 • to nail
 • fix
 • buttock
 • subscribe
 • ding
t
ti
 • topic
 • body
 • replace
 • far
 • weep
 • ladder
 • pick out
 • kick
 • topic
 • weep
 • lift
 • hoof
 • body
 • cautious
 • replace
 • far
 • tear
 • sneeze
tiao
 • tiāo
  select
 • tiǎo
  stir
 • tiáo
  adjust
 • tiào
  jump
 • tiáo
  far
tiāo
 • select
tiáo
 • far
 • stripe
 • adjust
tiǎo
 • stir
tiào
 • look at
 • jump
tie
 • tiě
  iron
 • tiē
  subsidize
 • tiè
  label
 • tiē
  obedient
 • tiě
  invitation
tiē
 • obedient
 • subsidize
tié
tiě
 • iron
 • invitation
tiè
 • label
tian
 • tián
  fill in
 • tiǎn
  lick
 • tiān
  sky
 • tián
  farmland
 • tiān
  add
tiān
 • sky
 • add
tián
 • farmland
 • quiet
 • fill in
 • sweet
tiǎn
 • prosperous
 • lick
tiàn
 • lick
ting
 • tíng
  stop
 • tíng
  pavilion
 • tǐng
  small boat
 • tīng
  hall
 • tǐng
  very
tīng
 • shore
 • listen
 • hear
 • hall
tíng
 • dragonfly
 • stop
 • court
 • court
 • thunder
tǐng
 • small boat
 • very
tìng
n
ni
 • greasy
 • unhulled ric
 • disobey
 • woollen
 • num
 • num
 • mud
 • little girl
 • unhulled rice
 • feeble
 • draft
 • you
 • disobey
 • drown
 • greasy
 • hide
 • disobedient
niao
 • niǎo
  bird
 • niào
  urea
 • niǎo
  curling upwa
 • 尿
  niào
  urine
 • niǎo
  bird
niāo
niáo
niǎo
 • curling upwards
 • bird
 • bird
niào
 • urea
 • 尿
  urine
nie
 • niè
  tweezers
 • niè
  evil
 • niè
  whisper
 • niè
  an instrumen
 • niè
  absorb
niē
 • knead
nié
niě
niè
 • absorb
 • tweezers
 • whisper
 • evil
 • tread
niu
 • niū
  girl
 • niú
  cow
 • niu
  ox
 • niú
  ox
 • niǔ
  button
niū
 • girl
niú
 • ox
 • cow
niǔ
 • tweak
 • knot
 • button
niù
 • stubborn
nian
 • nián
  year
 • nián
  stick to
 • niǎn
  grind
 • niǎn
  twist
 • niàn
  a river
niān
 • pick up
nián
 • sheat
 • sheatfish
 • stick to
 • to glue
 • year
niǎn
 • grind
 • arrange
 • twist
 • drive away
 • roller
niàn
 • think of
 • twenty
 • 廿
  twenty
 • a river
niang
 • niáng
  mother
 • niàng
  brew
niāng
niáng
 • mother
niǎng
niàng
 • brew
nin
 • nín
  you (polite)
nīn
nín
 • you (polite)
nǐn
nìn
ning
 • níng
  enjoin
 • níng
  ferocious
 • nǐng
  screw
 • níng
  peaceful
 • níng
  rather
nīng
níng
 • enjoin
 • coagulate
 • screw
 • peaceful
 • peaceful
nǐng
 • screw
nìng
 • would rather
 • determined
l
li
 • example
 • Chinese orio
 • encourage
 • servant
 • leave
 • speak
 • sorrow
 • plow
 • gramme
 • pear
 • fox
 • plum
 • etiquette
 • put in order
 • carp
 • abundant
 • servant
 • cauldron
 • sharp
 • to calculate
 • chestnut
lia
 • liǎ
  both
liā
liá
liǎ
 • both
lià
liao
 • liáo
  wind round
 • liào
  a state
 • liáo
  chat (coll)
 • liáo
  disheartened
 • liào
  material
liāo
 • hold up
liáo
 • distant
 • cure
 • wind round
 • few
 • put in order
liǎo
 • understand
 • a puddle
 • singe
liào
 • fuel
 • burn
 • a state
 • material
lie
 • liè
  split
 • liě
  stretch mout
 • liè
  fierce
 • liè
  snap
 • liè
  bad
liē
 • baby cry
lié
liě
 • stretch mouth
liè
 • hunt
 • split
 • snap
 • line
 • fierce
liu
 • liú
  detain
 • liū
  smooth
 • liú
  pure gold
 • liū
  to steam
 • liú
  distill
liū
 • to steam
 • smooth
liú
 • tumor
 • surname
 • pennant
 • sulfur
 • pomegranate
liǔ
 • willow
liù
 • sound of wind
 • walk (a dog)
 • six
lian
 • lián
  lotus
 • lián
  a tree
 • liǎn
  shrink
 • lián
  pity
 • lián
  silver carp
liān
lián
 • curtain
 • flowing water
 • join
 • vanity case
 • join
liǎn
 • face
 • shrink
liàn
 • practise
 • smelt
 • love
 • chain
liang
 • liáng
  better mille
 • liàng
  bright
 • liáng
  beam
 • liàng
  air dry
 • liàng
  forgive
liāng
liáng
 • better millet
 • grain
 • good
 • cool
 • to measure
liǎng
 • two
 • two
 • two
 • ability
liàng
 • air dry
 • walk unsteadily
 • bright
 • quantity
 • (quantifier for vehicles)
lin
 • lín
  phosphorus
 • lǐn
  shiver with
 • lín
  forest
 • lín
  crystalline
 • lín
  fish scales
līn
lín
 • phosphorus
 • drench
 • near
 • neighbour
 • crystalline
lǐn
 • shiver with cold
 • storehouse
lìn
 • rent
 • stingy
 • trample down
ling
 • lìng
  else
 • líng
  thin silk
 • líng
  water-chestn
 • lìng
  purine
 • lǐng
  collar
līng
 • to haul
líng
 • water-chestnut
 • antelope
 • zero
 • spirit
 • jade tinkling
lǐng
 • peak
 • collar
lìng
 • an order
 • else
 • purine