Pinyin Chart

Pinyin Chart

i ia iao ie iu ian iang in ing iong
d
di
 • backbite
 • coccyx
 • earth
 • dike
 • bottom
 • low
 • drip
 • hold
 • dike
 • a tribe
 • enlighten
 • pheasant
 • legal wife
 • bamboo flute
 • bottom
 • coccyx
 • official residence
 • resist
 • tie
 • careful
 • king
 • (n)-th
 • stem
dia
 • diǎ
  affectedly s
diā
diá
diǎ
 • affectedly sweet
dià
diao
 • diǎo
  hanging down
 • diào
  tone
 • diāo
  hold in mout
 • diāo
  carve
 • diào
  angle
diāo
 • watchtower
 • wither
 • tricky
 • carve
 • hold in mouth
diáo
diǎo
 • hanging down
diào
 • hang
 • drop
 • condole
 • angle
 • tone
die
 • dié
  butterfly
 • diē
  tumble
 • dié
  dish
 • diē
  dad
 • dié
  repeatedly
diē
 • tumble
 • dad
dié
 • dish
 • idleness
 • spy
 • chatter
 • repeatedly
diě
diè
diu
 • diū
  lose
diū
 • lose
diú
diǔ
diù
dian
 • diàn
  rent land
 • diǎn
  iodine
 • diān
  mountain sum
 • diàn
  shop
 • diǎn
  law
diān
 • crazy
 • Yunnan
 • mountain summit
 • summit
dián
diǎn
 • law
 • iodine
 • dot
diàn
 • 殿
  palace
 • shop
 • advance money
 • sediment
 • think of
ding
 • dīng
  nail
 • dīng
  stare
 • dìng
  ding
 • dīng
  sting
 • dìng
  fix
dīng
 • sting
 • stare
 • the fourth
 • nail
díng
dǐng
 • top
 • tripod
dìng
 • to nail
 • ding
 • buttock
 • subscribe
 • fix
t
ti
 • ladder
 • drawer
 • kick
 • lift
 • sneeze
 • pick out
 • kick
 • ladder
 • hoof
 • weep
 • lift
 • topic
 • body
 • shave
 • cautious
 • far
 • replace
 • drawer
tiao
 • tiáo
  adjust
 • tiǎo
  stir
 • tiáo
  far
 • tiāo
  select
 • tiào
  look at
tiāo
 • select
tiáo
 • stripe
 • adjust
 • far
tiǎo
 • stir
tiào
 • look at
 • jump
tie
 • tiē
  subsidize
 • tiě
  iron
 • tiě
  invitation
 • tiè
  label
 • tiē
  obedient
tiē
 • subsidize
 • obedient
tié
tiě
 • invitation
 • iron
tiè
 • label
tian
 • tián
  quiet
 • tián
  sweet
 • tián
  fill in
 • tiǎn
  lick
 • tián
  farmland
tiān
 • sky
 • add
tián
 • quiet
 • farmland
 • fill in
 • sweet
tiǎn
 • lick
 • prosperous
tiàn
 • lick
ting
 • tíng
  thunder
 • tīng
  hall
 • tǐng
  very
 • tīng
  shore
 • tíng
  court
tīng
 • listen
 • hear
 • hall
 • shore
tíng
 • pretty
 • court
 • dragonfly
 • pavilion
 • court
tǐng
 • very
 • small boat
tìng
n
ni
 • disobey
 • hide
 • you
 • greasy
 • draft
 • feeble
 • mud
 • num
 • woollen
 • unhulled rice
 • draft
 • you
 • greasy
 • disobedient
 • disobey
 • hide
 • drown
niao
 • niǎo
  curling upwa
 • niào
  urea
 • niǎo
  bird
 • 尿
  niào
  urine
 • niǎo
  bird
niāo
niáo
niǎo
 • bird
 • curling upwards
 • bird
niào
 • urea
 • 尿
  urine
nie
 • niè
  take in
 • niè
  tweezers
 • niè
  black mud
 • niè
  whisper
 • niè
  absorb
niē
 • knead
nié
niě
niè
 • an instrument
 • absorb
 • take in
 • evil
 • tread
niu
 • niǔ
  knot
 • niú
  ox
 • niu
  ox
 • niǔ
  button
 • niǔ
  tweak
niū
 • girl
niú
 • ox
 • cow
niǔ
 • button
 • tweak
 • knot
niù
 • stubborn
nian
 • nián
  sheat
 • nián
  sheatfish
 • niǎn
  arrange
 • nián
  year
 • niàn
  think of
niān
 • pick up
nián
 • sheatfish
 • to glue
 • sheat
 • stick to
 • year
niǎn
 • drive away
 • arrange
 • twist
 • roller
 • grind
niàn
 • 廿
  twenty
 • a river
 • think of
 • twenty
niang
 • niàng
  brew
 • niáng
  mother
niāng
niáng
 • mother
niǎng
niàng
 • brew
nin
 • nín
  you (polite)
nīn
nín
 • you (polite)
nǐn
nìn
ning
 • níng
  screw
 • níng
  enjoin
 • nìng
  determined
 • nǐng
  screw
 • nìng
  would rather
nīng
níng
 • enjoin
 • ferocious
 • rather
 • screw
 • peaceful
nǐng
 • screw
nìng
 • determined
 • would rather
l
li
 • a river
 • 𥝢
  profit
 • servant
 • eel
 • take place
 • speak
 • bamboo fence
 • Chinese oriole
 • pear
 • a river
 • surname
 • plum
 • mile
 • scattered
 • etiquette
 • put in order
 • stand
 • beautiful
 • sharp
 • severe
 • whetstone
lia
 • liǎ
  both
liā
liá
liǎ
 • both
lià
liao
 • liǎo
  singe
 • liáo
  few
 • liào
  fuel
 • liǎo
  understand
 • liáo
  burn
liāo
 • hold up
liáo
 • few
 • colleague
 • burn
 • chat (coll)
 • distant
liǎo
 • understand
 • singe
 • a puddle
liào
 • a state
 • fuel
 • material
 • burn
lie
 • liè
  snap
 • liè
  bad
 • liè
  hunt
 • liě
  stretch mout
 • liè
  split
liē
 • baby cry
lié
liě
 • stretch mouth
liè
 • fierce
 • snap
 • bad
 • split
 • line
liu
 • liú
  distill
 • liú
  pure gold
 • liú
  clear
 • liū
  smooth
 • liú
  pomegranate
liū
 • smooth
 • to steam
liú
 • stay
 • pennant
 • distill
 • detain
 • pure gold
liǔ
 • willow
liù
 • walk (a dog)
 • sound of wind
 • six
lian
 • lián
  sickle
 • lián
  silver carp
 • lián
  connect
 • lián
  join
 • liàn
  smelt
liān
lián
 • flowing water
 • vanity case
 • curtain
 • connect
 • lotus
liǎn
 • shrink
 • face
liàn
 • smelt
 • love
 • practise
 • chain
liang
 • liáng
  better mille
 • liàng
  quantity
 • liáng
  to measure
 • liàng
  air dry
 • liáng
  grain
liāng
liáng
 • cool
 • beam
 • better millet
 • good
 • to measure
liǎng
 • two
 • two
 • ability
 • two
liàng
 • air dry
 • walk unsteadily
 • bright
 • quantity
 • (quantifier for vehicles)
lin
 • lín
  crystalline
 • lín
  female unico
 • lìn
  rent
 • lín
  beautiful ja
 • lín
  near
līn
lín
 • phosphorus
 • fish scales
 • neighbour
 • flitting light
 • long rain
lǐn
 • shiver with cold
 • storehouse
lìn
 • trample down
 • rent
 • stingy
ling
 • líng
  ream
 • líng
  actor
 • lìng
  purine
 • líng
  clever
 • líng
  thin silk
līng
 • to haul
líng
 • listen
 • clever
 • thin silk
 • dawdle
 • water-chestnut
lǐng
 • collar
 • peak
lìng
 • an order
 • purine
 • else