Pinyin Chart

Pinyin Chart

i ia iao ie iu ian iang in ing iong
j
ji
 • draw water
 • tie
 • chicken
 • continue
 • prostitute
 • foundation
 • examine
 • accumulate
 • divine
 • table
 • to assemble. to gather together
 • ill
 • extremely
 • public opinion
 • reach
 • oneself
 • how many
 • squeeze
 • how many?
 • spine
 • continue
 • snout
 • skill
 • remember
 • tie
jia
 • jià
  drive
 • jià
  marry
 • jiǎ
  potassium
 • jiā
  jia
 • jià
  shelf
jiā
 • Galileo
 • excellent
 • jia
 • scaffold
 • add
jiá
 • a clip
 • cheek
jiǎ
 • fake
 • first
 • potassium
 • surname
jià
 • price
 • drive
 • shelf
 • a leave
 • sow grain
jiao
 • jiāo
  burnt
 • jiāo
  teach
 • jiǎo
  horn
 • jiào
  ferment
 • jiǎo
  correct
jiāo
 • pepper
 • banana
 • arrogant
 • burnt
 • reef
jiáo
jiǎo
 • beautiful
 • stir
 • lucky
 • foot
 • foxy
jiào
 • call
 • check
 • compare
 • 轿
  sedan-chair
 • ferment
jie
 • jié
  name
 • jiē
  street
 • jié
  outstanding
 • jiè
  term
 • jiè
  lie between
jiē
 • all
 • street
 • corn
 • raise
 • stairs
jié
 • knot
 • clean
 • victory
 • question
 • rob
jiě
 • elder sister
 • explain
 • elder sister
jiè
 • scope
 • give up
 • warn
 • a lizard
 • term
jiu
 • jiū
  pinch
 • jiù
  cooked
 • jiū
  study
 • jiù
  save
 • jiù
  regret
jiū
 • study
 • pinch
 • pigeon
 • rectify
 • to join
jiú
jiǔ
 • long time
 • nine
 • leek
 • wine
jiù
 • old
 • cooked
 • mother's brother
 • save
 • and then
jian
 • jiǎn
  simple
 • jiān
  memo
 • jiān
  supervise
 • jiàn
  gradually
 • jiàn
  item
jiān
 • seal
 • annihilate
 • shoulder
 • firmly
 • supervise
jián
jiǎn
 • scissors
 • choose
 • eyelid
 • alkaline
 • letter
jiàn
 • healthy
 • see
 • build
 • gradually
 • separate
jiang
 • jiāng
  river
 • jiāng
  shall
 • jiàng
  to drop
 • jiàng
  descend
 • jiāng
  boundary
jiāng
 • stiff
 • shall
 • rein
 • will
 • boundary
jiáng
jiǎng
 • oar
 • speak
 • award
 • surname
jiàng
 • descend
 • stubborn
 • craftsman
 • to drop
 • a general
jin
 • jìn
  forbid
 • jìn
  advance
 • jìn
  horse strap
 • jīn
  ferry
 • 𠬶
  jìn
  invade
jīn
 • pity
 • gold
 • half kilo
 • ferry
 • collar
jín
jǐn
 • brocade
 • cautious
 • fine jade
 • merely
 • tight
jìn
 • forbid
 • an aunt
 • advance
 • enter
 • advance
jing
 • jìng
  respectfully
 • jìng
  pass by
 • jīng
  fearful
 • jìng
  in the end
 • jīng
  flower of le
jīng
 • crystal
 • fearful
 • flower of leek
 • whale
 • eyeball
jíng
jǐng
 • neck
 • awake
 • scenery
 • warm
 • a well
jìng
 • respectfully
 • quarrel
 • boundary
 • convulsions
 • pass by
jiong
 • jiōng
  a desert
 • jiōng
  wide
 • jiǒng
  bright
 • jiǒng
  deadlock
 • jiǒng
  brilliance
jiōng
 • wide
 • a desert
jióng
jiǒng
 • deadlock
 • wide
 • bright
 • distant
 • distant
jiòng
q
qi
 • seven
 • build
 • wife
 • a jade
 • chess
 • seven
 • period
 • 𠀁
  seven
 • dwell
 • deceive
 • that
 • grasses
 • ride on
 • one's sixties
 • strange
 • how?
 • willow
 • how?
 • expect
 • fine thin silk
 • cry
 • implement
 • whisper
 • steam
 • gas
qia
 • qiā
  pinch
 • qià
  engrave
 • qià
  exactly
 • qià
  harmony
qiā
 • pinch
qiá
qiǎ
qià
 • engrave
 • exactly
 • harmony
qiao
 • qiào
  scabbard
 • qiào
  handsome
 • qiào
  hard surface
 • qiào
  steep
 • qiāo
  knock
qiāo
 • raise foot
 • knock
 • shovel
qiáo
 • woodcutter
 • bridge
 • raise
 • glance
 • tall
qiǎo
 • skillful
 • silent
qiào
 • lift
 • hard surface
 • steep
 • scabbard
 • warped
qie
 • qiè
  comfortable
 • qiē
  cut
 • qiè
  secretly
 • qiè
  think
 • qiè
  close to
qiē
 • cut
qié
 • eggplant
qiě
 • as well
qiè
 • carve
 • secretly
 • afraid
 • think
 • concubine
qiu
 • qiū
  autumn
 • qiú
  a pavilion
 • qiú
  ball
 • qiú
  ornamental c
 • qiú
  fur coat
qiū
 • loach
 • hill
 • earthworm
 • autumn
 • surname
qiú
 • spear
 • beg
 • ornamental cap
 • prisoner
 • ball
qiǔ
qiù
qian
 • qián
  sky
 • qiān
  move
 • qián
  black
 • qiàn
  deficient
 • qiān
  all
qiān
 • thousand
 • all
 • humble
 • hard
 • a tool
qián
 • reverent
 • money
 • money
 • pincers
 • black
qiǎn
 • send
 • shallow
 • reprimand
 • pit
qiàn
 • towing tie
 • pretty
 • deficient
 • owe
 • embed
qiang
 • qiàng
  choke by smo
 • qiǎng
  hydroxide
 • qiàng
  walk unstead
 • qiáng
  strong
 • qiāng
  gun
qiāng
 • axe
 • chest cavity
 • tinkle
 • Qiang race
 • gun
qiáng
 • wall
 • strong
 • rose
 • split wood
qiǎng
 • hydroxide
 • strive
 • grab
qiàng
 • walk unsteadily
 • choke by smoke
qin
 • qīn
  relatives
 • qín
  catch
 • qìn
  soak into
 • qīn
  respect
 • qín
  celery
qīn
 • intimate
 • relatives
 • invade
 • respect
 • respect
qín
 • birds
 • a state
 • celery
 • musical instrument
 • catch
qǐn
 • sleep
qìn
 • soak into
qing
 • qīng
  ammonia
 • qīng
  lean
 • qīng
  dragonfly
 • qíng
  sunny
 • qīng
  light
qīng
 • green
 • ammonia
 • a moment
 • noble
 • clear
qíng
 • lift up
 • sunny
 • affection
qǐng
 • please
qìng
 • stone chimes
 • celebrate
qiong
 • qióng
  round
 • qióng
  arched
 • qióng
  end
 • qióng
  jade
 • qióng
  lonely
qiōng
qióng
 • end
 • jade
 • lonely
 • round
 • arched
qiǒng
qiòng
x
xi
 • breath
 • a worm
 • imperial sig
 • rare
 • creak
 • breath
 • rare
 • 𠔃
  (doubt)
 • whisper
 • laugh happily
 • daughter-in-law
 • raid
 • practice
 • dried meat
 • court dress
 • imperial signet
 • migrate
 • wash
 • happiness
 • joyful
 • silicon
 • play
 • box
 • slender
 • fine
xia
 • xiá
  defect
 • xiá
  control
 • xiá
  gorge
 • 𡨄
  xià
  stop up
 • xiá
  knight
xiā
 • blind
 • shrimp
xiá
 • knight
 • gorge
 • defect
 • leisure
 • afar
xiǎ
xià
 • down
 • summer
 • under
 • scare
 • scare
xiao
 • xiào
  cry out
 • xiāo
  dejected
 • xiǎo
  daybreak
 • xiào
  roar
 • xiāo
  night
xiāo
 • roar
 • be noisy
 • owl thus
 • saltpeter
 • peel with knife
xiáo
 • handsome
 • confuse
xiǎo
 • small
 • daybreak
xiào
 • laugh
 • result
 • dutiful as children
 • roar
 • look like
xie
 • xiè
  lay down
 • xié
  shoe
 • xiè
  crab
 • xié
  hold
 • xiè
  slight
xiē
 • rest
 • some
 • scorpion
xié
 • together
 • wrong
 • take along
 • harmony
 • shoe
xiě
 • blood
 • write
 • write
xiè
 • lay down
 • crab
 • drain off
 • slight
 • leak
xiu
 • 宿
  xiù
  constellatio
 • xiù
  smell
 • xiǔ
  decayed
 • xiù
  sleeve
 • xiū
  stop
xiū
 • shy
 • stop
 • repair
xiú
xiǔ
 • decayed
 • 宿
  night
xiù
 • smells
 • smell
 • embroider
 • 宿
  constellation
 • sleeve
xian
 • xiàn
  law
 • xiàn
  appear
 • xiān
  fine
 • xiān
  wild onions
 • xiàn
  gland
xiān
 • acyl
 • first
 • wild onions
 • grain rice
 • rise
xián
 • virtuous
 • bit
 • saliva
 • idle
 • hate
xiǎn
 • rare
 • danger
 • bristle
 • display
 • appear
xiàn
 • filling
 • 线
  string
 • gland
 • county
 • offer
xiang
 • xiāng
  side-room
 • xiāng
  fragrant
 • xiāng
  insert
 • xiǎng
  enjoy
 • xiǎng
  sound
xiāng
 • fragrant
 • Hunan
 • aid
 • insert
 • fragrant
xiáng
 • good luck
 • details
 • soar
 • surrender
xiǎng
 • receive
 • soldiers' pay
 • think
 • sound
 • enjoy
xiàng
 • lane
 • likeness
 • neck
 • towards
 • appearance
xin
 • xin
  heart
 • xīn
  rush pith
 • xīn
  heart
 • xīn
  bitter
 • xīn
  zinc
xīn
 • bitter
 • heart
 • new
 • fragrant
 • heart
xín
 • beg
xǐn
xìn
 • trust
 • core
 • rift
xing
 • xīng
  strong-smell
 • xíng
  punishment
 • xīng
  star
 • xíng
  shape
 • xīng
  prosper
xīng
 • prosper
 • intelligent
 • strong-smelling
 • orangutan
 • star
xíng
 • model
 • walk
 • shape
 • a state
 • punishment
xǐng
 • aware
 • awake
xìng
 • apricot
 • anger
 • thrive
 • the surname
 • nature
xiong
 • xiōng
  chest
 • xiōng
  fiece
 • xióng
  bear
 • xiōng
  atrocious
 • xiōng
  breast
xiōng
 • atrocious
 • chest
 • fiece
 • turbulent
 • elder brother
xióng
 • male
 • bear
xiǒng
xiòng