Pinyin Chart

Pinyin Chart

i ia iao ie iu ian iang in ing iong
j
ji
 • beauty
 • thorn
 • chirping
 • snout
 • oneself
 • examine
 • 𣪠
  attack
 • odd
 • divine
 • arrest
 • jealousy
 • plough
 • disorder
 • draw water
 • kernel
 • halberd
 • oneself
 • squeeze
 • how many
 • a mountain
 • sacrifice to
 • jealous
 • continue
 • trace
 • fearful
jia
 • jiā
  scaffold
 • jiá
  cheek
 • jiǎ
  surname
 • jià
  marry
 • jià
  sow grain
jiā
 • beautiful
 • to clip
 • add
 • scaffold
 • Galileo
jiá
 • a clip
 • cheek
jiǎ
 • potassium
 • first
 • fake
 • surname
jià
 • shelf
 • sow grain
 • a leave
 • marry
 • drive
jiao
 • jiào
  call
 • jiāo
  teach
 • jiǎo
  horn
 • jiǎo
  beautiful
 • jiào
  ferment
jiāo
 • reef
 • suburbs
 • cross
 • scaly dragon
 • arrogant
jiáo
jiǎo
 • foxy
 • correct
 • stuffed dumplings
 • horn
 • foot
jiào
 • sleep
 • 轿
  sedan-chair
 • check
 • compare
 • let
jie
 • jié
  victory
 • jiē
  receive
 • jié
  exhaust
 • jiè
  mat
 • jiè
  scope
jiē
 • corn
 • raise
 • stutter
 • sigh
 • all
jié
 • festival
 • victory
 • clean
 • name
 • question
jiě
 • elder sister
 • explain
 • elder sister
jiè
 • give up
 • scope
 • term
 • lie between
 • borrow
jiu
 • jiū
  rectify
 • jiǔ
  nine
 • jiù
  mortar
 • jiū
  pinch
 • jiù
  and then
jiū
 • to join
 • pigeon
 • rectify
 • pinch
 • study
jiú
jiǔ
 • nine
 • leek
 • wine
 • long time
jiù
 • save
 • mortar
 • fault
 • and then
 • old
jian
 • jiǎn
  pick up
 • jiān
  crafty
 • jiǎn
  eyelid
 • jiàn
  spill
 • jiān
  firmly
jiān
 • hurt
 • crafty
 • difficult
 • seal
 • supervise
jián
jiǎn
 • pick up
 • minus
 • a rapier
 • cocoon
 • letter
jiàn
 • separate
 • eunuch
 • healthy
 • inspect
 • spill
jiang
 • jiǎng
  surname
 • jiàng
  stubborn
 • jiāng
  stiff
 • jiǎng
  award
 • jiāng
  river
jiāng
 • surname
 • rein
 • will
 • shall
 • boundary
jiáng
jiǎng
 • award
 • surname
 • speak
 • oar
jiàng
 • jam or paste
 • stubborn
 • deep red
 • to drop
 • descend
jin
 • jìn
  forbid
 • jìn
  advance
 • jìn
  horse strap
 • 𠬶
  jìn
  invade
 • jìn
  advance
jīn
 • endure
 • ferry
 • tendon
 • today
 • half kilo
jín
jǐn
 • cautious
 • brocade
 • fine jade
 • merely
 • utmostly
jìn
 • cinders
 • dip
 • enter
 • an aunt
 • 𠬶
  invade
jing
 • jìng
  compete
 • jìng
  strength
 • jīng
  fearful
 • jǐng
  awake
 • jǐng
  a well
jīng
 • capital
 • crystal
 • through
 • stem
 • eyeball
jíng
jǐng
 • awake
 • bowl of food
 • a well
 • trap
 • warm
jìng
 • respectfully
 • quarrel
 • pacify
 • boundary
 • in the end
jiong
 • jiǒng
  deadlock
 • jiōng
  wide
 • jiōng
  a desert
 • jiǒng
  distant
 • jiǒng
  bright
jiōng
 • a desert
 • wide
jióng
jiǒng
 • brilliance
 • bright
 • distant
 • deadlock
 • wide
jiòng
q
qi
 • pray
 • period
 • hem
 • varnish tree
 • air
 • wife
 • bitter cold
 • rugged
 • relative
 • period
 • fork in road
 • pray
 • even
 • ride on
 • one's sixties
 • beg
 • how?
 • open
 • fine thin silk
 • expect
 • implement
 • agree
 • steam
 • air
 • air
qia
 • qiā
  pinch
 • qià
  engrave
 • qià
  harmony
 • qià
  exactly
qiā
 • pinch
qiá
qiǎ
qià
 • exactly
 • harmony
 • engrave
qiao
 • qiáo
  sojourn
 • qiáo
  haggard
 • qiáo
  tall
 • qiáo
  glance
 • qiáo
  woodcutter
qiāo
 • shovel
 • raise foot
 • knock
qiáo
 • raise
 • bridge
 • tall
 • tall
 • sojourn
qiǎo
 • skillful
 • silent
qiào
 • handsome
 • steep
 • hole
 • lift
 • hard surface
qie
 • qiě
  as well
 • qiè
  close to
 • qiè
  concubine
 • qiè
  think
 • qiè
  secretly
qiē
 • cut
qié
 • eggplant
qiě
 • as well
qiè
 • secretly
 • concubine
 • close to
 • carve
 • comfortable
qiu
 • qiū
  loach
 • qiū
  autumn
 • qiū
  hill
 • qiū
  earthworm
 • qiú
  prisoner
qiū
 • surname
 • hill
 • hill
 • earthworm
 • autumn
qiú
 • spear
 • ball
 • prisoner
 • fur coat
 • beg
qiǔ
qiù
qian
 • qián
  money
 • qiān
  move
 • qiān
  pull
 • qiàn
  madder
 • qián
  front
qiān
 • stick
 • move
 • move
 • all
 • bird soar
qián
 • money
 • black
 • front
 • pincers
 • sky
qiǎn
 • shallow
 • send
 • pit
 • reprimand
qiàn
 • pretty
 • embed
 • chasm
 • owe
 • madder
qiang
 • qiāng
  walk rapidly
 • qiǎng
  hydroxide
 • qiáng
  strong
 • qiāng
  tinkle
 • qiàng
  walk unstead
qiāng
 • walk rapidly
 • axe
 • tinkle
 • chest cavity
 • Qiang race
qiáng
 • strong
 • wall
 • split wood
 • rose
qiǎng
 • grab
 • strive
 • hydroxide
qiàng
 • walk unsteadily
 • choke by smoke
qin
 • qīn
  invade
 • qín
  musical inst
 • qīn
  respect
 • qín
  catch
 • qǐn
  sleep
qīn
 • intimate
 • respect
 • relatives
 • invade
 • respect
qín
 • a state
 • musical instrument
 • birds
 • diligent
 • catch
qǐn
 • sleep
qìn
 • soak into
qing
 • qíng
  sunny
 • qíng
  affection
 • qīng
  a moment
 • qīng
  lean
 • qìng
  stone chimes
qīng
 • a moment
 • lean
 • dragonfly
 • clear
 • light
qíng
 • sunny
 • lift up
 • affection
qǐng
 • please
qìng
 • celebrate
 • stone chimes
qiong
 • qióng
  lonely
 • qióng
  round
 • qióng
  jade
 • qióng
  end
 • qióng
  arched
qiōng
qióng
 • end
 • lonely
 • arched
 • round
 • jade
qiǒng
qiòng
x
xi
 • cover
 • footpath
 • daughter-in-
 • the past
 • laugh happil
 • suck
 • sunset
 • laugh happily
 • xi
 • sunlight
 • raid
 • court dress
 • practise
 • practice
 • daughter-in-law
 • happiness
 • joyful
 • migrate
 • happy
 • wash
 • relate
 • silicon
 • crack
 • slender
 • box
xia
 • xiá
  gorge
 • xiá
  defect
 • xià
  down
 • xiā
  blind
 • xiá
  narrow
xiā
 • shrimp
 • blind
xiá
 • defect
 • gorge
 • leisure
 • knight
 • rosy clouds
xiǎ
xià
 • summer
 • scare
 • under
 • 𡨄
  stop up
 • down
xiao
 • xiāo
  sky
 • xiāo
  peel with kn
 • xiāo
  roar
 • xiào
  look like
 • xiào
  result
xiāo
 • night
 • melt
 • peel with knife
 • roar
 • bamboo flute
xiáo
 • confuse
 • handsome
xiǎo
 • daybreak
 • small
xiào
 • cry out
 • laugh
 • school
 • look like
 • dutiful as children
xie
 • xié
  ribs
 • xié
  fly up
 • xiè
  wedge
 • xiě
  write
 • xiè
  (name, Xie)
xiē
 • rest
 • some
 • scorpion
xié
 • wrong
 • fly up
 • shoe
 • inclined
 • take along
xiě
 • write
 • write
 • blood
xiè
 • crab
 • slight
 • weapons
 • idle
 • thank
xiu
 • xiù
  smells
 • xiù
  rust
 • xiū
  shy
 • 宿
  xiǔ
  night
 • xiū
  stop
xiū
 • shy
 • stop
 • repair
xiú
xiǔ
 • 宿
  night
 • decayed
xiù
 • rust
 • sleeve
 • smells
 • embroider
 • beautiful
xian
 • xián
  fence
 • xiān
  grain rice
 • xiān
  wild onions
 • xián
  hate
 • xiàn
  county
xiān
 • wild onions
 • rise
 • fine
 • lift
 • first
xián
 • saliva
 • saliva
 • salty
 • idle
 • boat sides
xiǎn
 • surname
 • bristle
 • appear
 • danger
 • display
xiàn
 • pit
 • envy
 • limit
 • appear
 • law
xiang
 • xiāng
  insert
 • xiāng
  side-room
 • xiàng
  likeness
 • xiǎng
  enjoy
 • xiǎng
  think
xiāng
 • fragrant
 • village
 • insert
 • side-room
 • case
xiáng
 • soar
 • good luck
 • details
 • surrender
xiǎng
 • sound
 • soldiers' pay
 • receive
 • think
 • enjoy
xiàng
 • neck
 • likeness
 • towards
 • appearance
 • elephant
xin
 • xīn
  fragrant
 • xīn
  name
 • xin
  heart
 • xīn
  heart
 • xīn
  bitter
xīn
 • name
 • fragrant
 • heart
 • new
 • fuel
xín
 • beg
xǐn
xìn
 • trust
 • rift
 • core
xing
 • xǐng
  awake
 • xíng
  a state
 • xíng
  model
 • xìng
  lucky
 • xīng
  star
xīng
 • orangutan
 • strong-smelling
 • star
 • intelligent
 • prosper
xíng
 • a state
 • shape
 • model
 • walk
 • punishment
xǐng
 • awake
 • aware
xìng
 • the surname
 • nature
 • anger
 • thrive
 • merry
xiong
 • xiōng
  turbulent
 • xiōng
  elder brothe
 • xiōng
  fiece
 • xióng
  male
 • xiōng
  breast
xiōng
 • breast
 • fiece
 • atrocious
 • elder brother
 • chest
xióng
 • bear
 • male
xiǒng
xiòng