i ia iao ie iu ian iang in ing iong
d
di
 • bamboo flute
 • pass over
 • tie
 • exact
 • stem
 • low
 • dike
 • drip
 • hold
 • exact
 • enlighten
 • a tribe
 • hoof
 • wash
 • official residence
 • resist
 • coccyx
 • bottom
 • king
 • stem
 • earth
 • stem of plants
 • careful
dia
 • diǎ
  affectedly s
diā
diá
diǎ
 • affectedly sweet
dià
diao
 • diāo
  watchtower
 • diào
  angle
 • diāo
  wither
 • diào
  condole
 • diào
  hang
diāo
 • tricky
 • carve
 • watchtower
 • wither
 • hold in mouth
diáo
diǎo
 • hanging down
diào
 • hang
 • tone
 • drop
 • condole
 • angle
die
 • diē
  tumble
 • diē
  dad
 • dié
  chatter
 • dié
  stack
 • dié
  dish
diē
 • dad
 • tumble
dié
 • chatter
 • repeatedly
 • butterfly
 • dish
 • stack
diě
diè
diu
 • diū
  lose
diū
 • lose
diú
diǔ
diù
dian
 • diān
  crazy
 • diàn
  settle
 • diān
  mountain sum
 • diān
  Yunnan
 • diǎn
  iodine
diān
 • Yunnan
 • mountain summit
 • crazy
 • summit
dián
diǎn
 • law
 • iodine
 • tiptoe stand
 • dot
diàn
 • think of
 • sediment
 • shop
 • lightning
 • rent land
ding
 • dīng
  the fourth
 • dìng
  subscribe
 • dìng
  ding
 • dīng
  sting
 • dìng
  buttock
dīng
 • nail
 • stare
 • the fourth
 • sting
díng
dǐng
 • tripod
 • top
dìng
 • subscribe
 • buttock
 • ding
 • to nail
 • fix
t
ti
 • tear
 • drawer
 • far
 • sneeze
 • shave
 • kick
 • ladder
 • pick out
 • lift
 • weep
 • hoof
 • topic
 • body
 • far
 • sneeze
 • replace
 • drawer
 • tear
tiao
 • tiáo
  adjust
 • tiāo
  select
 • tiào
  look at
 • tiǎo
  stir
 • tiáo
  far
tiāo
 • select
tiáo
 • stripe
 • adjust
 • far
tiǎo
 • stir
tiào
 • look at
 • jump
tie
 • tiè
  label
 • tiě
  iron
 • tiē
  obedient
 • tiě
  invitation
 • tiē
  subsidize
tiē
 • subsidize
 • obedient
tié
tiě
 • iron
 • invitation
tiè
 • label
tian
 • tiān
  add
 • tián
  fill in
 • tián
  quiet
 • tiàn
  lick
 • tián
  farmland
tiān
 • sky
 • add
tián
 • sweet
 • fill in
 • farmland
 • quiet
tiǎn
 • prosperous
 • lick
tiàn
 • lick
ting
 • tíng
  pretty
 • tīng
  hall
 • tīng
  shore
 • tīng
  hear
 • tíng
  thunder
tīng
 • hall
 • hear
 • shore
 • listen
tíng
 • court
 • pretty
 • court
 • stop
 • thunder
tǐng
 • very
 • small boat
tìng
n
ni
 • num
 • you
 • little girl
 • unhulled ric
 • mud
 • little girl
 • rainbow
 • unhulled rice
 • feeble
 • num
 • woollen
 • you
 • draft
 • you
 • disobedient
 • drown
 • disobey
 • greasy
 • hide
niao
 • niǎo
  curling upwa
 • niǎo
  bird
 • niào
  urea
 • 尿
  niào
  urine
 • niǎo
  bird
niāo
niáo
niǎo
 • bird
 • bird
 • curling upwards
niào
 • urea
 • 尿
  urine
nie
 • niè
  an instrumen
 • niè
  black mud
 • niè
  evil
 • niē
  knead
 • niè
  whisper
niē
 • knead
nié
niě
niè
 • absorb
 • tread
 • an instrument
 • black mud
 • tweezers
niu
 • niù
  stubborn
 • niú
  cow
 • niǔ
  knot
 • niǔ
  button
 • niū
  girl
niū
 • girl
niú
 • cow
 • ox
niǔ
 • tweak
 • button
 • knot
niù
 • stubborn
nian
 • niàn
  a river
 • niǎn
  twist
 • niǎn
  roller
 • nián
  stick to
 • nián
  sheatfish
niān
 • pick up
nián
 • year
 • stick to
 • sheatfish
 • sheat
 • to glue
niǎn
 • roller
 • grind
 • twist
 • arrange
 • drive away
niàn
 • twenty
 • a river
 • 廿
  twenty
 • think of
niang
 • niáng
  mother
 • niàng
  brew
niāng
niáng
 • mother
niǎng
niàng
 • brew
nin
 • nín
  you (polite)
nīn
nín
 • you (polite)
nǐn
nìn
ning
 • níng
  rather
 • nǐng
  screw
 • níng
  screw
 • níng
  ferocious
 • níng
  enjoin
nīng
níng
 • ferocious
 • rather
 • peaceful
 • coagulate
 • peaceful
nǐng
 • screw
nìng
 • determined
 • would rather
l
li
 • scattered
 • power
 • calendar
 • pear
 • etiquette
 • scattered
 • a unit
 • fox
 • Chinese oriole
 • eel
 • glass
 • abundant
 • scattered
 • carp
 • mile
 • put in order
 • whetstone
 • lichee
 • drip
 • white jasmine
 • tribe
lia
 • liǎ
  both
liā
liá
liǎ
 • both
lià
liao
 • liáo
  cure
 • liào
  fuel
 • liǎo
  singe
 • liào
  burn
 • liáo
  distant
liāo
 • hold up
liáo
 • colleague
 • wind round
 • chat (coll)
 • few
 • burn
liǎo
 • a puddle
 • understand
 • singe
liào
 • a state
 • fuel
 • material
 • burn
 • throw off
lie
 • liè
  hunt
 • liè
  bad
 • liě
  stretch mout
 • liè
  fierce
 • liè
  line
liē
 • baby cry
lié
liě
 • stretch mouth
liè
 • hunt
 • fierce
 • bad
 • line
 • snap
liu
 • liū
  to steam
 • liú
  sulfur
 • liú
  flow
 • liú
  detain
 • liú
  stay
liū
 • smooth
 • to steam
liú
 • detain
 • pure gold
 • sparkling stone
 • sulfur
 • flow
liǔ
 • willow
liù
 • sound of wind
 • walk (a dog)
 • six
lian
 • lián
  sickle
 • liàn
  chain
 • lián
  join
 • liàn
  practise
 • lián
  incorrupt
liān
lián
 • flowing water
 • curtain
 • lotus
 • a tree
 • sickle
liǎn
 • face
 • shrink
liàn
 • love
 • smelt
 • practise
 • chain
liang
 • liáng
  to measure
 • liáng
  better mille
 • liàng
  walk unstead
 • liàng
  forgive
 • liǎng
  two
liāng
liáng
 • beam
 • good
 • better millet
 • to measure
 • cool
liǎng
 • ability
 • two
 • two
 • two
liàng
 • forgive
 • (quantifier for vehicles)
 • quantity
 • bright
 • air dry
lin
 • lín
  long rain
 • lín
  crystalline
 • lín
  beautiful ja
 • lín
  phosphorus
 • lín
  female unico
līn
lín
 • crystalline
 • long rain
 • phosphorus
 • fish scales
 • forest
lǐn
 • storehouse
 • shiver with cold
lìn
 • trample down
 • rent
 • stingy
ling
 • lǐng
  ream
 • lǐng
  peak
 • líng
  listen
 • líng
  jade tinklin
 • líng
  bell
līng
 • to haul
líng
 • dawdle
 • feather
 • age
 • bully
 • actor
lǐng
 • peak
 • collar
 • ream
lìng
 • else
 • an order
 • purine