i ia iao ie iu ian iang in ing iong
d
di
 • a tribe
 • stem
 • target
 • dike
 • enemy
 • hold
 • low
 • dike
 • drip
 • enemy
 • a tribe
 • enlighten
 • stem
 • bamboo flute
 • official residence
 • bottom
 • coccyx
 • resist
 • target
 • earth
 • (n)-th
 • younger brother
 • careful
dia
 • diǎ
  affectedly s
diā
diá
diǎ
 • affectedly sweet
dià
diao
 • diào
  tone
 • diǎo
  hanging down
 • diāo
  carve
 • diào
  hang
 • diāo
  tricky
diāo
 • tricky
 • carve
 • watchtower
 • hold in mouth
 • wither
diáo
diǎo
 • hanging down
diào
 • tone
 • condole
 • hang
 • angle
 • drop
die
 • dié
  stack
 • dié
  dish
 • dié
  butterfly
 • diē
  tumble
 • dié
  chatter
diē
 • dad
 • tumble
dié
 • spy
 • chatter
 • dish
 • idleness
 • repeatedly
diě
diè
diu
 • diū
  lose
diū
 • lose
diú
diǔ
diù
dian
 • diàn
  rent land
 • diàn
  advance mone
 • diàn
  settle
 • diān
  mountain sum
 • diàn
  think of
diān
 • crazy
 • summit
 • mountain summit
 • Yunnan
dián
diǎn
 • iodine
 • law
 • tiptoe stand
 • dot
diàn
 • 殿
  palace
 • settle
 • think of
 • rent land
 • sediment
ding
 • dīng
  stare
 • dìng
  subscribe
 • dìng
  to nail
 • dīng
  sting
 • dìng
  buttock
dīng
 • stare
 • nail
 • sting
 • the fourth
díng
dǐng
 • top
 • tripod
dìng
 • fix
 • to nail
 • buttock
 • ding
 • subscribe
t
ti
 • pick out
 • body
 • tear
 • hoof
 • kick
 • kick
 • ladder
 • pick out
 • weep
 • topic
 • lift
 • hoof
 • body
 • far
 • drawer
 • replace
 • sneeze
 • tear
tiao
 • tiāo
  select
 • tiáo
  stripe
 • tiào
  look at
 • tiào
  jump
 • tiáo
  adjust
tiāo
 • select
tiáo
 • stripe
 • far
 • adjust
tiǎo
 • stir
tiào
 • look at
 • jump
tie
 • tiě
  iron
 • tiē
  obedient
 • tiè
  label
 • tiě
  invitation
 • tiē
  subsidize
tiē
 • subsidize
 • obedient
tié
tiě
 • invitation
 • iron
tiè
 • label
tian
 • tiàn
  lick
 • tiǎn
  lick
 • tián
  fill in
 • tiān
  sky
 • tián
  farmland
tiān
 • sky
 • add
tián
 • sweet
 • farmland
 • quiet
 • fill in
tiǎn
 • lick
 • prosperous
tiàn
 • lick
ting
 • tíng
  pavilion
 • tíng
  dragonfly
 • tīng
  shore
 • tīng
  listen
 • tǐng
  small boat
tīng
 • shore
 • hear
 • listen
 • hall
tíng
 • pretty
 • court
 • thunder
 • dragonfly
 • stop
tǐng
 • very
 • small boat
tìng
n
ni
 • rainbow
 • num
 • disobedient
 • you
 • draft
 • little girl
 • rainbow
 • mud
 • woollen
 • unhulled rice
 • num
 • you
 • draft
 • you
 • greasy
 • disobedient
 • hide
 • disobey
 • drown
niao
 • niǎo
  curling upwa
 • niào
  urea
 • niǎo
  bird
 • 尿
  niào
  urine
 • niǎo
  bird
niāo
niáo
niǎo
 • bird
 • curling upwards
 • bird
niào
 • 尿
  urine
 • urea
nie
 • niē
  knead
 • niè
  evil
 • niè
  whisper
 • niè
  tweezers
 • niè
  tread
niē
 • knead
nié
niě
niè
 • absorb
 • tweezers
 • tread
 • an instrument
 • evil
niu
 • niù
  stubborn
 • niǔ
  tweak
 • niǔ
  knot
 • niu
  ox
 • niǔ
  button
niū
 • girl
niú
 • ox
 • cow
niǔ
 • button
 • tweak
 • knot
niù
 • stubborn
nian
 • niǎn
  drive away
 • 廿
  niàn
  twenty
 • nián
  to glue
 • nián
  sheatfish
 • nián
  stick to
niān
 • pick up
nián
 • sheat
 • to glue
 • sheatfish
 • year
 • stick to
niǎn
 • twist
 • grind
 • drive away
 • arrange
 • roller
niàn
 • a river
 • twenty
 • think of
 • 廿
  twenty
niang
 • niàng
  brew
 • niáng
  mother
niāng
niáng
 • mother
niǎng
niàng
 • brew
nin
 • nín
  you (polite)
nīn
nín
 • you (polite)
nǐn
nìn
ning
 • nìng
  would rather
 • níng
  enjoin
 • níng
  ferocious
 • níng
  rather
 • níng
  coagulate
nīng
níng
 • coagulate
 • ferocious
 • enjoin
 • peaceful
 • rather
nǐng
 • screw
nìng
 • would rather
 • determined
l
li
 • abundant
 • encourage
 • inside
 • thorn
 • carp
 • scattered
 • sorrow
 • surname
 • gramme
 • pear
 • bamboo fence
 • mile
 • abundant
 • scattered
 • etiquette
 • put in order
 • lichee
 • grain
 • stand
 • whetstone
 • cauldron
lia
 • liǎ
  both
liā
liá
liǎ
 • both
lià
liao
 • liāo
  hold up
 • liào
  burn
 • liáo
  disheartened
 • liào
  material
 • liáo
  distant
liāo
 • hold up
liáo
 • wind round
 • disheartened
 • distant
 • chat (coll)
 • put in order
liǎo
 • understand
 • a puddle
 • singe
liào
 • material
 • burn
 • fuel
 • throw off
 • a state
lie
 • liē
  baby cry
 • liè
  line
 • liè
  hunt
 • liè
  bad
 • liě
  stretch mout
liē
 • baby cry
lié
liě
 • stretch mouth
liè
 • bad
 • line
 • snap
 • split
 • hunt
liu
 • liú
  clear
 • liú
  distill
 • liú
  pure gold
 • liú
  stay
 • liú
  surname
liū
 • smooth
 • to steam
liú
 • clear
 • pure gold
 • pennant
 • sulfur
 • distill
liǔ
 • willow
liù
 • walk (a dog)
 • sound of wind
 • six
lian
 • lián
  curtain
 • lián
  join
 • liàn
  chain
 • liàn
  love
 • liàn
  smelt
liān
lián
 • incorrupt
 • a tree
 • silver carp
 • curtain
 • join
liǎn
 • shrink
 • face
liàn
 • practise
 • chain
 • smelt
 • love
liang
 • liáng
  better mille
 • liàng
  walk unstead
 • liàng
  bright
 • liàng
  quantity
 • liǎng
  two
liāng
liáng
 • grain
 • cool
 • good
 • beam
 • to measure
liǎng
 • two
 • two
 • ability
 • two
liàng
 • (quantifier for vehicles)
 • quantity
 • air dry
 • forgive
 • walk unsteadily
lin
 • lín
  long rain
 • lín
  phosphorus
 • lín
  forest
 • lín
  fish scales
 • lǐn
  shiver with
līn
lín
 • flitting light
 • near
 • fish scales
 • forest
 • beautiful jade
lǐn
 • storehouse
 • shiver with cold
lìn
 • stingy
 • trample down
 • rent
ling
 • líng
  mound
 • lǐng
  ream
 • líng
  age
 • líng
  listen
 • líng
  (name)
līng
 • to haul
líng
 • jade tinkling
 • listen
 • feather
 • antelope
 • spirit
lǐng
 • peak
 • ream
 • collar
lìng
 • purine
 • an order
 • else