a
 • ào 拗 violate
 • ài 艾 mugwort
 • ǎo 拗 bend
 • áo 熬 boil
 • àn 暗 dim
o
 • ōu 鸥 seagull
 • ō 喔 oh!
 • ō 噢 Oh!
 • ōu 殴 beat
 • ǒu 偶 image
e
 • ěr 尔 this
 • ěr 珥 ear orname
 • è 呃 belch
 • ě 恶 disgusting
 • ěr 耳 ear
y w
a
 • wǎng ⺳ net
 • wǎn 脘 stomach ca
 • wǎn 挽 pull
 • yào 钥 key
 • yān 焉 thereupon
y w
o
 • yōng 鳙 bighead
 • yōu 悠 long
 • yóu 由 from
 • wō 窝 next
 • yǒng 泳 swim
y w
e
 • wěi 苇 reed
 • wèi 為 do
 • wèi 魏 a kingdom
 • wēng 嗡 buzz
 • wēn 温 warm
y w
i
 • yì 艾 mow
 • yín 㸒 desire too
 • yīn 姻 marriage r
 • yí 彝 Yi race
 • yǐng 影 shadow
y w
u
 • wú 無 negative
 • wǔ 侮 insult
 • wū 烏 crow
 • wú 芜 luxurious
 • wú 吴 surname
y w
ü
 • yú 于 at
 • yǔ 禹 legendary
 • yuàn 肙 small worm
 • yuàn 䏍 small worm
 • yù 肀 pen
b p m f
a
 • bàn 绊 loop
 • máo 锚 anchor
 • ma 嘛 (particle)
 • mà 骂 abuse
 • bào 报 report
b p m f
o
 • mò 漠 desert
 • móu 牟 seek
 • mò 陌 path
 • pō 坡 slope
 • fǒu 缶 jar
b p m f
e
 • méi 嵋 a mountain
 • bèi 钡 barium
 • méi 霉 mildew
 • fèn 奋 raise
 • bèi 背 back
b p m f
i
 • pīn 拚 give up
 • piào 票 ticket
 • mì 糸 silk
 • bǐ 比 compare
 • bì 庇 shield
b p m f
u
 • mù 木 wood
 • fú 芙 hibiscus
 • fǔ 抚 nurture
 • bǔ 捕 catch
 • fǔ 辅 assist
d t n l
a
 • nài 耐 endure
 • tān 瘫 paralysis
 • tàn 探 detect
 • tái 抬 uplift
 • láo 唠 chat
d t n l
o
 • tǒng 统 unite
 • lóu 髅 skull
 • dòu ? wine pot
 • lóu 㲎 woolen tex
 • dōu 兜 pocket
d t n l
e
 • lěi 累 accumulate
 • děng 等 grade
 • tè 特 special
 • le 了 (particle,
 • téng 滕 a state
d t n l
i
 • tī 梯 ladder
 • niǔ 纽 knot
 • liū 溜 smooth
 • liáo 缭 wind round
 • lǐ 理 put in ord
d t n l
u
 • lù 路 road
 • dǔ 堵 block up
 • tū 凸 raised
 • nuò 诺 promise
 • duò 跺 stamp feet
d t n l
ü
 • lù 律 statute
 • lüè 畧 approximat
 • lǔ 履 footwear
 • lǔ 呂 surname
 • lǔ 缕 thread
z c s
a
 • zǎi 宰 slaughter
 • sāo 骚 harass
 • zāng 脏 dirty
 • cāng 仓 storehouse
 • cán 惭 ashamed
z c s
o
 • zòu 奏 play music
 • sōu 搜 search
 • zòu 㔿 tally
 • cōng 悤 agitated
 • cóng 丛 crowd toge
z c s
e
 • sè 啬 miserly
 • sēng 僧 monk
 • zé 責 duty
 • zēng 憎 hate
 • zēng 增 increase
z c s
i
 • zī 吱 chirp
 • cí 茨 thatching
 • sì 四 four
 • zī 滋 grow
 • sī 絲 silk
z c s
u
 • cuī 摧 destroy
 • sù 肃 pay respec
 • suì 邃 profound
 • zūn 尊 respect
 • zuàn 钻 a drill
zh ch sh r
a
 • zhào 罩 fishing ba
 • cháo 嘲 ridicule
 • chán 馋 fond of fo
 • cháng 常 constant
 • cháng 偿 pay back
zh ch sh r
o
 • chóng 虫 insect
 • shòu 兽 beast
 • chòng 冲 direct tow
 • chóu 筹 prepare
 • zhǒu 肘 elbow
zh ch sh r
e
 • rèn 任 carry
 • shēn 参 ginseng
 • zhěng 拯 help
 • zhèn 圳 ditch
 • chéng 诚 honest
zh ch sh r
i
 • zhí 执 hold in ha
 • shí 食 food
 • zhì 制 system
 • zhǐ 指 finger
 • zhí 蹢 hesitate
zh ch sh r
u
 • chuán 传 pass on
 • zhuàng 状 state
 • chūn 春 spring
 • chuǎng 闯 rush in
 • rú 如 if
g k h
a
 • kāng 康 health
 • hàn 瀚 vast
 • kǎn 凵 pit
 • gào 诰 inform
 • kāng 慷 generous
g k h
o
 • hóng 鸿 wild swan
 • gòng 贡 tribute
 • hóng 红 red
 • gōng 宫 palace
 • hóng 虹 rainbow
g k h
e
 • kēng 吭 utter a wo
 • kè 恪 respectful
 • kē 棵 (measure w
 • kēng 坑 pit
 • hèn 恨 hate
g k h
u
 • kuì 溃 river floo
 • guī 亀 turtle
 • huì 汇 gather
 • huāng 荒 barren
 • guī 圭 pointed ja
j q x
i
 • jǐ 戟 halberd
 • jiāng 缰 rein
 • jiǎo 剿 destroy
 • jí 嫉 jealousy
 • jiā 嘉 excellent
j q x
ü
 • xuán 玄 profound
 • xún 荀 surname
 • què 阙 watch towe
 • xǔ 许 allow
 • xuān 轩 carriage