a
 • ān 安 peaceful
 • āng 肮 dirty
 • ā 腌 dirty
 • āi 哎 hey
 • ān 鹌 quail
o
 • ōu 鸥 seagull
 • ò 哦 oh
 • ǒu 偶 image
 • ó 哦 oh
 • ǒu 藕 lotus root
e
 • ē 阿 play up to
 • ě 恶 disgusting
 • è 恶 badness
 • ēn 恩 favor
 • é 蛾 moth
y w
a
 • yáo 窑 kiln
 • yáo 珧 mother-of-
 • yàn 彦 elegant
 • yào 耀 shine
 • yāo 妖 evil sprit
y w
o
 • wō 倭 short peop
 • yōng 慵 lazy
 • wō 窝 next
 • wō 挝 Laos
 • yóu 邮 postal
y w
e
 • wēn 温 warm
 • wèi 胃 stomach
 • yé 邪 (particle)
 • wèi 尉 officer
 • yè 掖 stick in
y w
i
 • yì 毅 resolute
 • yīn 陰 female
 • yì 屹 rise high
 • yì 殹 an echo
 • yín 乑 stand side
y w
u
 • wù 雾 fog
 • wú 梧 parasoltre
 • wǔ 侮 insult
 • wǔ 五 five
 • wù 务 affair
y w
ü
 • yuán 爰 therefore
 • yǔ 屿 island
 • yù 聿 brush
 • yǔ 俣 big
 • yuán 猿 ape
b p m f
a
 • pàn 拚 for sake
 • bào 鲍 abalone
 • pái 牌 signboard
 • fàn 范 model
 • mǎ 码 pile up
b p m f
o
 • bō 播 broadcast
 • mǒu 某 some
 • pò 䄸 spoiled gr
 • bó 帛 silks
 • pōu 剖 cut open
b p m f
e
 • měng 蒙 Mongolia
 • méi 眉 eyebrow
 • fèi 费 expenses
 • méi 嵋 a mountain
 • fēi 飞 fly
b p m f
i
 • míng 明 bright
 • mǐn 闵 mourn
 • mián 绵 continous
 • pǐ 匹 to match
 • pín 贫 poor
b p m f
u
 • fù 服 dose
 • pù 瀑 waterfall
 • mù 睦 friendly
 • pū 攴 rap
 • bǔ 补 mend
d t n l
a
 • dàn 旦 dawn
 • tān 坍 collapse
 • tán 潭 deep pool
 • dǎng 党 party
 • dàn 惮 fear
d t n l
o
 • lòu 陋 narrow
 • dòng 动 move
 • nóng 农 farming
 • nóng 農 agricultur
 • lòu 漏 leak
d t n l
e
 • léng 棱 angle
 • dé 得 get
 • léi 嫘 surname
 • dèng 凳 bench
 • tè 特 special
d t n l
i
 • niu 牜 ox
 • lí 黎 surname
 • liǎ 俩 both
 • liǔ 柳 willow
 • líng 灵 clever
d t n l
u
 • nù 怒 anger
 • lù 坴 clod of ea
 • luò 烙 to brand
 • lù 露 dew
 • lù 陆 land
d t n l
ü
 • lù 虑 consider
 • lǔ 呂 surname
 • lǔ 履 footwear
 • lù 寽 handful
 • nüè 谑 jeer
z c s
a
 • cāng 仓 storehouse
 • cāo 糙 rough
 • sà 卅 thirty
 • sāi 腮 cheek
 • zǎi 崽 child
z c s
o
 • sòu 嗽 cough
 • cōng 葱 spring oni
 • sōu 嗖 whizzing
 • zǒng 总 summarize
 • cōng 聪 acute hear
z c s
e
 • zé 則 rule
 • cè 侧 side
 • cè 厕 toilet
 • zéi 贼 thief
 • zé 泽 pool
z c s
i
 • zì 恣 unrestrain
 • sì 亖 four
 • sī 絲 silk
 • zì 自 self
 • sì 四 four
z c s
u
 • suī 夊 go slowly
 • sù 素 plain
 • suì 遂 fullfill
 • suì 亗 harvest
 • cuì 粹 pure
zh ch sh r
a
 • zhǎn 展 display
 • zhǎn 辗 turn over
 • chāi 差 job
 • shàng 尚 yet
 • zhǎng 涨 rise
zh ch sh r
o
 • róu 柔 soft
 • chóng 崇 high
 • róng 㝐 contain
 • shòu 兽 beast
 • zhōng 忠 loyalty
zh ch sh r
e
 • chéng 成 success
 • zhē 遮 cover
 • zhēn 臻 reach
 • zhèng 㱏 upright
 • rě 惹 offend
zh ch sh r
i
 • chì 㽚 farm tools
 • shì 氏 clan
 • zhì 质 nature
 • shì 世 world
 • zhí 执 hold in ha
zh ch sh r
u
 • chǔn 蠢 foolish
 • ruó 挼 rub
 • chǔ 楚 clear
 • chuāng 创 wound
 • shuí 谁 who
g k h
a
 • háo 豪 hero
 • gāo 髙 high
 • hàn 瀚 vast
 • gāo 高 tall
 • gāi 该 should
g k h
o
 • hǒng 哄 cheat
 • gōu 句 (name, gou
 • gǒu 枸 wolfberry
 • hóng 虹 rainbow
 • gǒng 拱 arch
g k h
e
 • héng 恒 permanent
 • hé 颌 jaw
 • hēng 哼 hum
 • kē 科 subject
 • hé 何 what
g k h
u
 • huáng 簧 an instrum
 • huáng 惶 fearful
 • gù 锢 confine
 • gǔ 骨 bone
 • guī 瑰 marvellous
j q x
i
 • xiān 仙 immoral
 • qiào 翘 warped
 • jiā 枷 scaffold
 • qí 祁 pray
 • xiù 臭 smells
j q x
ü
 • qǔ 取 take
 • jūn 均 equal
 • juàn 劵 certificat
 • xùn 熏 poisoned
 • quan 犭 dog