a
 • āi 唉 alas
 • áo 聱 perverse
 • ǎi 蔼 friendly
 • ā 阿 (prefix to
 • ài 艾 mugwort
o
 • ō 喔 oh!
 • ō 噢 Oh!
 • ǒu 呕 vomit
 • ó 哦 oh
 • ǒu 偶 image
e
 • ēi 诶 (attention
 • é 哦 recite
 • ěr 尔 this
 • ěr 耳 ear
 • ě 恶 disgusting
y w
a
 • yǎ 哑 dumb
 • yáng ⺶ sheep
 • yāo 吆 bawl
 • yàng 恙 illness
 • yáo 爻 intersect
y w
o
 • yóu 犹 similar
 • yóu 斿 swim
 • yóu 由 from
 • yǒng 涌 surge
 • yóu 尤 especially
y w
e
 • wěn 吻 kiss
 • wéi 帷 tent
 • yē 椰 coconut
 • wěi 苇 reed
 • wēng 翁 old man
y w
i
 • yì 艾 mow
 • yǐng 颍 a river
 • yī 衣 clothing
 • yīn 氤 misty
 • yì 癔 hysterical
y w
u
 • wú 吾 me
 • wù 兀 cut off fe
 • wú 诬 defame
 • wú 芜 luxurious
 • wǔ 捂 resist
y w
ü
 • yǔ 羽 feather
 • yuàn 愿 wish
 • yuán 缘 fate
 • yū 於 (name)
 • yù 肀 pen
b p m f
a
 • bào 豹 leopard
 • bāo 煲 to heat
 • màn 幔 curtain
 • bàn 绊 loop
 • mǎi 買 buy
b p m f
o
 • bǒ 跛 lame
 • pō 坡 slope
 • pò 魄 soul
 • mò 寞 lonely
 • mò 蓦 suddenly
b p m f
e
 • pèn 喷 fragrant
 • bèi 蓓 bud
 • fèng 缝 seam
 • měng 猛 violent
 • péi 陪 accompany
b p m f
i
 • píng 苹 apple
 • piáo 嫖 prostitute
 • biān 鳊 bream
 • mí 糜 rice gruel
 • mí 谜 riddle
b p m f
u
 • bù 埠 port city
 • pú 葡 grapes
 • pū 铺 spread
 • bù 步 step
 • fū 肤 skin
d t n l
a
 • dāo 刀 knife
 • nāng 囔 muttering
 • dǎo 岛 island
 • tà 沓 numerous
 • dá 答 answer
d t n l
o
 • dǒu 抖 shake
 • tōng 囲 surround
 • lòu 瘘 fistula
 • lǒng 拢 collect
 • lóng 珑 gem like d
d t n l
e
 • dé 得 get
 • nèi 那 that
 • léi 畾 divided fi
 • dé 㝵 get,obstru
 • néng 能 ability
d t n l
i
 • lì 傈 tribe
 • diàn 奠 settle
 • liú 刘 surname
 • lìn 吝 stingy
 • ní 尼 num
d t n l
u
 • dǔ 堵 block up
 • luǎn 卵 egg
 • luàn 乱 chaotic
 • luán 鸾 fabulous b
 • lú 庐 hut
d t n l
ü
 • lù 虑 consider
 • nüè 谑 jeer
 • lǔ 吕 surname
 • nǔ 女 woman
 • lǔ 旅 travel
z c s
a
 • zǎo 藻 splendid
 • càn 掺 mix
 • sǎ 撒 let go
 • zào 灶 kitchen st
 • cāng 苍 grey
z c s
o
 • sòng 送 send
 • zōng 棕 palm tree
 • cōng 聪 acute hear
 • sòng 诵 recite
 • zòu 揍 hit
z c s
e
 • zèng 综 heddle
 • sè 嗇 miserly
 • zè 仄 slanting
 • zèng 锃 polish
 • sè 啬 miserly
z c s
i
 • sì 四 four
 • cí 雌 female
 • cì 次 sequence
 • cì 伺 serve
 • sì 似 similar to
z c s
u
 • cuī 摧 destroy
 • suì 歳 year
 • suī 攵 rap
 • suǒ 锁 lock
 • cuò 挫 defeat
zh ch sh r
a
 • chǎng 敞 spacious
 • zhǎng 涨 rise
 • zhāng 彰 clear
 • zhǎn 崭 swell
 • zhàng 帐 tent
zh ch sh r
o
 • shǒu 手 hand
 • chóng 䖝 insect
 • róng 容 contain
 • zhōu 洲 continent
 • chǒu 瞅 see
zh ch sh r
e
 • rēng 扔 throw
 • shèn 肾 kidneys
 • zhèng 症 illness
 • zhèng 㱏 upright
 • chè 掣 drag
zh ch sh r
i
 • zhì 豸 insect
 • zhī 知 know
 • zhǐ 纸 paper
 • zhí 值 value
 • zhì 窒 stop up
zh ch sh r
u
 • zhū 蛛 spider
 • chù 处 place
 • shui 氵 water
 • ruǎn 䎡 shrink
 • shùn 瞬 wink
g k h
a
 • kàng 亢 high
 • gǎn 感 feel
 • há 虾 toad
 • gǎn 橄 olive
 • háo 号 yell
g k h
o
 • hóng 红 red
 • hǒu 吼 howl
 • hóng 弘 enlarge
 • gōng 恭 respectful
 • gōu 枸 orange
g k h
e
 • hè 壑 valley
 • kě 可 can
 • hēi 黑 black
 • hé 核 core
 • gé 鬲 cauldron
g k h
u
 • hù 岵 a hill
 • huàn 唤 call out
 • huán 桓 trees
 • gǔ 古 ancient
 • hú 糊 thick porr
j q x
i
 • qiáo 侨 sojourn
 • jiāo 蕉 banana
 • jǐn 谨 cautious
 • jīng 荆 thorns
 • xiáng 翔 soar
j q x
ü
 • qù 觑 peep at
 • xùn 卂 fly rapidl
 • jù 沮 moist
 • xuàn 旋 whirl
 • juān 娟 beautiful