a
 • ài 愛 love
 • ǎo 袄 coat
 • ān 鞍 saddle
 • ǎo 拗 bend
 • áo 鳌 turtle
o
 • ò 哦 oh
 • ōu 鸥 seagull
 • ó 哦 oh
 • ō 噢 Oh!
 • ǒu 偶 image
e
 • èi 欸 sign
 • ē 阿 play up to
 • ěr 尔 this
 • èr 贰 number two
 • é 哦 recite
y w
a
 • yān 阉 castrate
 • yán 蜒 millipede
 • wǎn 挽 pull
 • wàn 惋 regret
 • wān 弯 bend
y w
o
 • yóu 猷 plan
 • yóu 犹 similar
 • wō 窝 next
 • yǒng 咏 sing poem
 • yòu 右 right side
y w
e
 • wéi 围 surround
 • wèn 汶 a river
 • wèi 軎 car parts
 • wēi 薇 a fern
 • wēn 温 warm
y w
i
 • yī 伊 he,she
 • yǐ 乙 second
 • yìn 荫 shade
 • yì 亿 hundred mi
 • yí 遗 article lo
y w
u
 • wǔ 五 five
 • wù 勿 do not
 • wǔ 侮 insult
 • wǔ 午 noon
 • wú 吴 surname
y w
ü
 • yú 娱 pleasure
 • yū 迂 doctrinair
 • yù 预 in advance
 • yuán 袁 robe
 • yù 鹆 myna
b p m f
a
 • fàng 放 put
 • fǎng 彷 be like
 • fàn 贩 buy to sel
 • bǎng 膀 wings
 • fān 蕃 foreign th
b p m f
o
 • mò ? dive under
 • móu 蛑 a marine c
 • bó 博 win
 • bó 伯 uncle
 • bō 波 wave
b p m f
e
 • fèn 粪 manure
 • mèi 媚 charming
 • méi 眉 eyebrow
 • bèn 笨 dull
 • fèng 凤 phoenix
b p m f
i
 • pí 脾 spleen
 • pín 頻 frequently
 • píng 瓶 bottle
 • píng 凭 depend on
 • piān 篇 sheet
b p m f
u
 • fù 富 rich
 • pǔ 溥 great
 • mù 穆 majestic
 • fǔ 腑 bowels
 • bǔ 卟 a compound
d t n l
a
 • dǎo 导 guide
 • nǎ 哪 where
 • nán 难 difficult
 • tān 瘫 paralysis
 • táo 逃 escape
d t n l
o
 • lóu 㲎 woolen tex
 • lo 咯 (obvious)
 • dǒng 懂 understand
 • lóng 聋 deaf
 • lǒng 拢 collect
d t n l
e
 • ne 呢 (particle.
 • lèi 累 tired
 • lè 肋 ribs
 • tè 特 special
 • tè 忒 mistake
d t n l
i
 • niè 孽 evil
 • lín 粦 phosphorus
 • li 哩 (interject
 • liào 廖 a state
 • tián 甜 sweet
d t n l
u
 • tuò 魄 soul
 • luǒ 裸 bare
 • tuán 团 group
 • tuī 忒 too
 • duàn 煅 forge
d t n l
ü
 • lù 滤 strain out
 • lǔ 履 footwear
 • lǔ 铝 aluminum
 • lú 驴 donkey
 • lǔ 呂 surname
z c s
a
 • càn 灿 bright
 • cái 财 wealth
 • sàn 散 scattered
 • cáo 㯥 surrounded
 • sāng 桑 mulberry t
z c s
o
 • cóng 从 follow
 • sòng 诵 recite
 • sòu 嗽 cough
 • zòu 揍 hit
 • sōu 锼 carve
z c s
e
 • sè 瑟 dignified
 • céng 层 layer
 • zéi 贼 thief
 • cèng 蹭 to shuffle
 • cēn 参 uneven
z c s
i
 • cì 朿 stab
 • cí 雌 female
 • zī 吱 chirp
 • sì 伺 wait upon
 • sì 嗣 descendant
z c s
u
 • zuò 唑 azole
 • zuò 座 seat
 • cuō 磋 polish
 • suàn 蒜 garlic
 • cuì 脆 crisp
zh ch sh r
a
 • zhāi 斋 vegetarian
 • shā 莎 an insect
 • zhàn 战 war
 • rǎng 攘 seize
 • chá 茶 tea
zh ch sh r
o
 • shōu 收 receive
 • rǒng 冗 excessive
 • chǒu 丑 uglily
 • zhōng 衷 heart
 • chōng 冲 flush
zh ch sh r
e
 • shēng 生 birth
 • zhèng 症 illness
 • shēn 身 body
 • rèn 刄 edged tool
 • zhèng 怔 terrified
zh ch sh r
i
 • zhī 知 know
 • shì 示 show
 • chǐ 尺 ruler
 • zhì 致 send
 • shí 饣 food
zh ch sh r
u
 • zhuāng 桩 stake
 • shú 熟 cooked
 • shuān 拴 tie
 • ruì 锐 sharp
 • chún 醇 good wine
g k h
a
 • gā 伽 ga
 • hán 凾 correspond
 • kǎn 砍 chop
 • hán 含 contain
 • hán 寒 cold
g k h
o
 • gǒng 汞 mercury
 • hóu 喉 throat
 • hǒu 吼 howl
 • kǒng 孔 hole
 • kōng 崆 a mountain
g k h
e
 • hè 赫 bright
 • kè 恪 respectful
 • héng 恒 permanent
 • gé 隔 separate
 • gěng 哽 choke
g k h
u
 • guō 崞 a mountain
 • huáng 煌 brilliant
 • kuí 葵 sunflower
 • guǎi 拐 turn
 • guì 贵 expensive
j q x
i
 • jiōng 冋 a desert
 • xiū 休 stop
 • xīn 辛 bitter
 • qiàn 堑 chasm
 • qiè 窃 secretly
j q x
ü
 • xùn 熏 poisoned
 • xù 㕛 friend
 • xún 询 inquire in
 • xún 荀 surname
 • qǔ 取 take