i ia iao ie iu ian iang in ing iong
j
ji
 • prostitute
 • table
 • and
 • arrest
 • entrust
 • table
 • chirping
 • hit
 • accumulate
 • muscle
 • public opinion
 • extremely
 • promptly
 • to assemble. to gather together
 • urgent
 • how many?
 • how many
 • supply
 • squeeze
 • halberd
 • and
 • accomplishment
 • wish
 • lonely
 • trace
jia
 • jià
  shelf
 • jiā
  add
 • jià
  sow grain
 • jiǎ
  potassium
 • jiā
  jia
jiā
 • excellent
 • jia
 • to clip
 • add
 • scaffold
jiá
 • double-layered
 • cheek
jiǎ
 • potassium
 • surname
 • first
 • fake
jià
 • price
 • drive
 • shelf
 • sow grain
 • marry
jiao
 • 轿
  jiào
  sedan-chair
 • jiào
  frontier
 • jiāo
  arrogant
 • jiào
  check
 • jiào
  let
jiāo
 • glue
 • suburbs
 • scaly dragon
 • teach
 • cross
jiáo
jiǎo
 • foot
 • beautiful
 • stuffed dumplings
 • lucky
 • destroy
jiào
 • 轿
  sedan-chair
 • let
 • check
 • frontier
 • sleep
jie
 • jié
  exhaust
 • jiè
  term
 • jié
  seal
 • jiě
  elder sister
 • jiē
  receive
jiē
 • corn
 • sigh
 • receive
 • stutter
 • raise
jié
 • eyelashes
 • question
 • (-)
 • knot
 • cut
jiě
 • elder sister
 • elder sister
 • explain
jiè
 • warn
 • term
 • borrow
 • scope
 • a lizard
jiu
 • jiù
  mother'
 • jiù
  fault
 • jiū
  study
 • jiǔ
  nine
 • jiǔ
  long time
jiū
 • pinch
 • study
 • pigeon
 • to join
 • rectify
jiú
jiǔ
 • nine
 • leek
 • long time
 • wine
jiù
 • old
 • mother's brother
 • save
 • regret
 • mortar
jian
 • jiān
  shoulder
 • jiàn
  item
 • jiàn
  mean
 • jiǎn
  alkaline
 • jiàn
  warship
jiān
 • difficult
 • double
 • firmly
 • hurt
 • shoulder
jián
jiǎn
 • frugal
 • cocoon
 • scissors
 • a rapier
 • minus
jiàn
 • recommend
 • gradually
 • item
 • healthy
 • remonstrate
jiang
 • jiāng
  thick fluid
 • jiǎng
  speak
 • jiāng
  shall
 • jiāng
  river
 • jiàng
  descend
jiāng
 • rein
 • surname
 • thick fluid
 • boundary
 • boundary
jiáng
jiǎng
 • surname
 • oar
 • speak
 • award
jiàng
 • deep red
 • jam or paste
 • to drop
 • a general
 • stubborn
jin
 • jīn
  today
 • jǐn
  tight
 • jīn
  tendon
 • jīn
  collar
 • jìn
  dip
jīn
 • endure
 • ferry
 • towel
 • gold
 • gold
jín
jǐn
 • cautious
 • brocade
 • fine jade
 • merely
 • tight
jìn
 • advance
 • forbid
 • ?
  invade
 • cinders
 • finish
jing
 • jǐng
  warm
 • jīng
  thorns
 • jìng
  path
 • jìng
  mirror
 • jīng
  stem
jīng
 • fearful
 • through
 • flower of leek
 • u'ground streams
 • eyeball
jíng
jǐng
 • bowl of food
 • a well
 • trap
 • neck
 • awake
jìng
 • path
 • strength
 • compete
 • clean
 • pass by
jiong
 • jiǒng
  brilliance
 • jiǒng
  distant
 • jiōng
  wide
 • jiǒng
  bright
 • jiǒng
  deadlock
jiōng
 • a desert
 • wide
jióng
jiǒng
 • brilliance
 • distant
 • distant
 • bright
 • deadlock
jiòng
q
qi
 • seven
 • agree
 • uniform
 • period
 • implement
 • period
 • paint
 • relative
 • rugged
 • seven
 • gem
 • one's sixties
 • his
 • that
 • strange
 • stand up
 • expect
 • how?
 • willow
 • beg
 • agree
 • implement
 • abandon
 • juice
 • steam
qia
 • qià
  harmony
 • qià
  exactly
 • qiā
  pinch
 • qià
  engrave
qiā
 • pinch
qiá
qiǎ
qià
 • harmony
 • exactly
 • engrave
qiao
 • qiǎo
  silent
 • qiào
  warped
 • qiǎo
  skillful
 • qiào
  steep
 • qiào
  handsome
qiāo
 • knock
 • raise foot
 • shovel
qiáo
 • bridge
 • tall
 • sojourn
 • raise
 • woodcutter
qiǎo
 • skillful
 • silent
qiào
 • scabbard
 • steep
 • hard surface
 • handsome
 • lift
qie
 • qiè
  comfortable
 • qiè
  concubine
 • qiě
  as well
 • qiè
  close to
 • qiè
  secretly
qiē
 • cut
qié
 • eggplant
qiě
 • as well
qiè
 • afraid
 • carve
 • think
 • secretly
 • close to
qiu
 • qiú
  prisoner
 • qiú
  ball
 • qiū
  autumn
 • qiú
  ornamental c
 • qiú
  a pavilion
qiū
 • hill
 • surname
 • autumn
 • hill
 • earthworm
qiú
 • a pavilion
 • spear
 • ball
 • beg
 • fur coat
qiǔ
qiù
qian
 • qiàn
  towing tie
 • qiān
  move
 • qián
  black
 • qiǎn
  reprimand
 • qiǎn
  shallow
qiān
 • move
 • bird soar
 • humble
 • all
 • pull
qián
 • black
 • money
 • pincers
 • front
 • sky
qiǎn
 • shallow
 • reprimand
 • send
qiàn
 • towing tie
 • chasm
 • pretty
 • owe
 • madder
qiang
 • qiāng
  walk rapidly
 • qiàng
  choke by smo
 • qiāng
  tinkle
 • qiáng
  split wood
 • qiāng
  Qiang race
qiāng
 • tinkle
 • Qiang race
 • axe
 • chest cavity
 • gun
qiáng
 • strong
 • wall
 • rose
 • split wood
qiǎng
 • hydroxide
 • grab
 • strive
qiàng
 • choke by smoke
 • walk unsteadily
qin
 • qīn
  invade
 • qín
  birds
 • qín
  musical inst
 • qǐn
  sleep
 • qín
  a state
qīn
 • respect
 • invade
 • respect
 • relatives
 • intimate
qín
 • musical instrument
 • catch
 • celery
 • a state
 • birds
qǐn
 • sleep
qìn
 • soak into
qing
 • qīng
  light
 • qìng
  stone chimes
 • qīng
  noble
 • qíng
  lift up
 • qīng
  green
qīng
 • dragonfly
 • light
 • ammonia
 • a moment
 • lean
qíng
 • sunny
 • lift up
 • affection
qǐng
 • please
qìng
 • celebrate
 • stone chimes
qiong
 • qióng
  arched
 • qióng
  end
 • qióng
  lonely
 • qióng
  jade
 • qióng
  round
qiōng
qióng
 • lonely
 • end
 • round
 • jade
 • arched
qiǒng
qiòng
x
xi
 • a worm
 • sacrifice
 • play
 • clear
 • happiness
 • detailed
 • clear
 • rest
 • tin
 • ?
  (doubt)
 • mat
 • raid
 • practice
 • court dress
 • daughter-in-law
 • wash
 • migrate
 • joyful
 • imperial signet
 • happy
 • slender
 • relate
 • forty
 • silicon
 • box
xia
 • xiá
  gorge
 • xiá
  defect
 • ?
  xià
  stop up
 • xià
  summer
 • xiā
  shrimp
xiā
 • blind
 • shrimp
xiá
 • leisure
 • knight
 • gorge
 • afar
 • case
xiǎ
xià
 • under
 • down
 • summer
 • scare
 • scare
xiao
 • xiào
  result
 • xiāo
  ramble
 • xiāo
  vanish
 • xiào
  laugh
 • xiào
  school
xiāo
 • ramble
 • night
 • saltpeter
 • dejected
 • owl thus
xiáo
 • confuse
 • handsome
xiǎo
 • small
 • daybreak
xiào
 • cry out
 • result
 • laugh
 • school
 • dutiful as children
xie
 • xiè
  bits
 • xiè
  slight
 • xiè
  drain off
 • xié
  take along
 • xié
  fly up
xiē
 • scorpion
 • some
 • rest
xié
 • wrong
 • hold
 • together
 • shoe
 • harmonious
xiě
 • write
 • write
 • blood
xiè
 • lay down
 • idle
 • leak
 • unrestrained
 • bits
xiu
 • xiù
  smells
 • xiù
  rust
 • xiù
  smell
 • xiǔ
  decayed
 • xiū
  shy
xiū
 • shy
 • stop
 • repair
xiú
xiǔ
 • 宿
  night
 • decayed
xiù
 • sleeve
 • smells
 • 宿
  constellation
 • smell
 • embroider
xian
 • xiān
  immoral
 • xiān
  rise
 • xiān
  first
 • xián
  bit
 • xiān
  fine
xiān
 • wild onions
 • rise
 • first
 • to fly
 • fresh
xián
 • liesure
 • fence
 • string
 • salty
 • boat sides
xiǎn
 • rare
 • display
 • danger
 • surname
 • appear
xiàn
 • gland
 • filling
 • sink
 • law
 • appear
xiang
 • xiàng
  lane
 • xiàng
  neck
 • xiāng
  insert
 • xiáng
  details
 • xiǎng
  receive
xiāng
 • aid
 • side-room
 • case
 • village
 • fragrant
xiáng
 • soar
 • details
 • surrender
 • good luck
xiǎng
 • think
 • soldiers' pay
 • sound
 • enjoy
 • receive
xiàng
 • likeness
 • chestnut oak
 • lane
 • appearance
 • towards
xin
 • xīn
  fragrant
 • xīn
  new
 • xīn
  fuel
 • xīn
  glad
 • xīn
  heart
xīn
 • fragrant
 • rush pith
 • glad
 • name
 • heart
xín
xǐn
xìn
 • rift
 • core
 • trust
xing
 • xíng
  walk
 • xìng
  nature
 • xīng
  prosper
 • xìng
  lucky
 • xǐng
  aware
xīng
 • orangutan
 • prosper
 • intelligent
 • strong-smelling
 • star
xíng
 • model
 • punishment
 • shape
 • a state
 • walk
xǐng
 • aware
 • awake
xìng
 • merry
 • apricot
 • thrive
 • lucky
 • the surname
xiong
 • xiōng
  fiece
 • xiōng
  chest
 • xiōng
  fiece
 • xióng
  bear
 • xiōng
  elder brothe
xiōng
 • atrocious
 • chest
 • breast
 • turbulent
 • fiece
xióng
 • bear
 • male
xiǒng
xiòng