i ia iao ie iu ian iang in ing iong
j
ji
 • chirping
 • medicament
 • skill
 • border
 • ridicule
 • halter
 • accumulate
 • odd (numbers)
 • hungry
 • chirping
 • book
 • to assemble. to gather together
 • jealousy
 • gather
 • grade
 • a mountain
 • spine
 • supply
 • oneself
 • how many
 • trace
 • already
 • border
 • god of cereals
 • skill
jia
 • jiǎ
  first
 • jià
  marry
 • jià
  sow grain
 • jiá
  cheek
 • jiā
  add
jiā
 • beautiful
 • to clip
 • add
 • family
 • Galileo
jiá
 • double-layered
 • cheek
jiǎ
 • first
 • potassium
 • surname
 • fake
jià
 • shelf
 • price
 • a leave
 • drive
 • marry
jiao
 • jiǎo
  twist
 • jiǎo
  lucky
 • jiāo
  burnt
 • jiǎo
  foot
 • jiào
  check
jiāo
 • to water
 • cross
 • arrogant
 • reef
 • scaly dragon
jiáo
jiǎo
 • destroy
 • beautiful
 • twist
 • foxy
 • deliver
jiào
 • let
 • 轿
  sedan-chair
 • compare
 • ferment
 • pit
jie
 • jiē
  stairs
 • jié
  exhaust
 • jié
  name
 • jiè
  mat
 • jié
  outstanding
jiē
 • all
 • stutter
 • raise
 • sigh
 • street
jié
 • rob
 • outstanding
 • question
 • seal
 • (-)
jiě
 • elder sister
 • explain
 • elder sister
jiè
 • borrow
 • warn
 • give up
 • a lizard
 • term
jiu
 • jiù
  mortar
 • jiù
  cooked
 • jiù
  mother'
 • jiǔ
  leek
 • jiū
  study
jiū
 • rectify
 • study
 • to join
 • pinch
 • pigeon
jiú
jiǔ
 • wine
 • long time
 • leek
 • nine
jiù
 • cooked
 • mother's brother
 • old
 • regret
 • and then
jian
 • jiǎn
  frugal
 • jiān
  double
 • jiān
  small
 • jiān
  firmly
 • jiàn
  separate
jiān
 • interval
 • space
 • memo
 • double
 • pointed
jián
jiǎn
 • letter
 • alkaline
 • a rapier
 • eyelid
 • choose
jiàn
 • inspect
 • mean
 • see
 • spill
 • separate
jiang
 • jiǎng
  oar
 • jiāng
  will
 • jiāng
  rein
 • jiàng
  stubborn
 • jiàng
  craftsman
jiāng
 • shall
 • boundary
 • boundary
 • will
 • river
jiáng
jiǎng
 • speak
 • surname
 • award
 • oar
jiàng
 • descend
 • stubborn
 • craftsman
 • jam or paste
 • to drop
jin
 • jīn
  collar
 • jìn
  dip
 • jìn
  forbid
 • jìn
  advance
 • jǐn
  brocade
jīn
 • ferry
 • endure
 • pity
 • towel
 • gold
jín
jǐn
 • utmostly
 • fine jade
 • brocade
 • tight
 • cautious
jìn
 • enter
 • strong
 • cinders
 • advance
 • near
jing
 • jǐng
  a well
 • jǐng
  neck
 • jǐng
  bowl of food
 • jìng
  boundary
 • jìng
  quiet
jīng
 • fearful
 • through
 • whale
 • u'ground streams
 • refined
jíng
jǐng
 • neck
 • awake
 • bowl of food
 • trap
 • a well
jìng
 • strength
 • quarrel
 • in the end
 • quiet
 • pacify
jiong
 • jiǒng
  brilliance
 • jiǒng
  deadlock
 • jiǒng
  distant
 • jiōng
  wide
 • jiǒng
  bright
jiōng
 • wide
 • a desert
jióng
jiǒng
 • distant
 • brilliance
 • distant
 • bright
 • deadlock
jiòng
q
qi
 • air
 • flag
 • how?
 • good luck
 • stand up
 • deceive
 • luxuriant
 • period
 • 𠀁
  seven
 • paint
 • good luck
 • strange
 • ride on
 • even
 • chess
 • open
 • fine thin silk
 • stand up
 • beg
 • how?
 • agree
 • steam
 • vibrate,dancers
 • juice
 • implement
qia
 • qià
  harmony
 • qià
  engrave
 • qià
  exactly
 • qiā
  pinch
qiā
 • pinch
qiá
qiǎ
qià
 • engrave
 • harmony
 • exactly
qiao
 • qiào
  lift
 • qiáo
  woodcutter
 • qiāo
  raise foot
 • qiáo
  tall
 • qiáo
  bridge
qiāo
 • knock
 • raise foot
 • shovel
qiáo
 • glance
 • bridge
 • raise
 • sojourn
 • haggard
qiǎo
 • silent
 • skillful
qiào
 • steep
 • hole
 • scabbard
 • handsome
 • warped
qie
 • qié
  eggplant
 • qiè
  think
 • qiē
  cut
 • qiè
  secretly
 • qiè
  carve
qiē
 • cut
qié
 • eggplant
qiě
 • as well
qiè
 • comfortable
 • close to
 • think
 • carve
 • secretly
qiu
 • qiū
  loach
 • qiú
  spear
 • qiú
  prisoner
 • qiū
  hill
 • qiū
  hill
qiū
 • loach
 • hill
 • hill
 • surname
 • autumn
qiú
 • tribe chief
 • ornamental cap
 • fur coat
 • beg
 • ball
qiǔ
qiù
qian
 • qiān
  thousand
 • qiǎn
  reprimand
 • qiān
  move
 • qiān
  pull
 • qiān
  move
qiān
 • move
 • thousand
 • bird soar
 • all
 • move
qián
 • black
 • hide
 • front
 • reverent
 • pincers
qiǎn
 • shallow
 • reprimand
 • send
qiàn
 • deficient
 • embed
 • chasm
 • towing tie
 • pretty
qiang
 • qiàng
  choke by smo
 • qiáng
  rose
 • qiāng
  gun
 • qiǎng
  strive
 • qiāng
  chest cavity
qiāng
 • axe
 • Qiang race
 • tinkle
 • walk rapidly
 • chest cavity
qiáng
 • strong
 • split wood
 • wall
 • rose
qiǎng
 • hydroxide
 • strive
 • grab
qiàng
 • walk unsteadily
 • choke by smoke
qin
 • qīn
  intimate
 • qín
  a state
 • qín
  celery
 • qīn
  respect
 • qǐn
  sleep
qīn
 • respect
 • relatives
 • respect
 • intimate
 • invade
qín
 • diligent
 • birds
 • catch
 • musical instrument
 • celery
qǐn
 • sleep
qìn
 • soak into
qing
 • qīng
  dragonfly
 • qīng
  green
 • qīng
  ammonia
 • qìng
  stone chimes
 • qǐng
  please
qīng
 • ammonia
 • noble
 • green
 • a moment
 • dragonfly
qíng
 • sunny
 • lift up
 • affection
qǐng
 • please
qìng
 • celebrate
 • stone chimes
qiong
 • qióng
  jade
 • qióng
  end
 • qióng
  lonely
 • qióng
  round
 • qióng
  arched
qiōng
qióng
 • end
 • lonely
 • arched
 • round
 • jade
qiǒng
qiòng
x
xi
 • suck
 • hope
 • extinguish
 • court dress
 • weep
 • xi
 • (particle)
 • the past
 • cricket
 • a worm
 • court dress
 • raid
 • daughter-in-law
 • practise
 • practice
 • imperial signet
 • joyful
 • wash
 • happy
 • happiness
 • play
 • fine
 • slender
 • relate
 • silicon
xia
 • xià
  scare
 • xiá
  defect
 • xiá
  narrow
 • xiá
  gorge
 • xiá
  case
xiā
 • shrimp
 • blind
xiá
 • narrow
 • gorge
 • knight
 • defect
 • leisure
xiǎ
xià
 • scare
 • down
 • summer
 • 𡨄
  stop up
 • scare
xiao
 • xiāo
  vanish
 • xiào
  look like
 • xiāo
  melt
 • xiāo
  beating wind
 • xiǎo
  daybreak
xiāo
 • bamboo flute
 • beating wind & rain
 • melt
 • night
 • saltpeter
xiáo
 • handsome
 • confuse
xiǎo
 • daybreak
 • small
xiào
 • cry out
 • school
 • roar
 • dutiful as children
 • look like
xie
 • xiè
  idle
 • xiè
  (name, Xie)
 • xiě
  write
 • xié
  harmony
 • xiè
  crab
xiē
 • scorpion
 • some
 • rest
xié
 • inclined
 • shoe
 • wrong
 • ribs
 • together
xiě
 • write
 • write
 • blood
xiè
 • leak
 • drain off
 • bits
 • weapons
 • thank
xiu
 • xiǔ
  decayed
 • xiù
  embroider
 • xiù
  sleeve
 • xiù
  beautiful
 • xiù
  rust
xiū
 • stop
 • shy
 • repair
xiú
xiǔ
 • decayed
 • 宿
  night
xiù
 • 宿
  constellation
 • embroider
 • smell
 • rust
 • beautiful
xian
 • xiàn
  sink
 • xiǎn
  rare
 • xiān
  fresh
 • xiǎn
  danger
 • xián
  liesure
xiān
 • immoral
 • wild onions
 • fresh
 • to fly
 • rise
xián
 • saliva
 • hate
 • virtuous
 • bit
 • idle
xiǎn
 • display
 • surname
 • danger
 • appear
 • rare
xiàn
 • county
 • offer
 • law
 • sink
 • gland
xiang
 • xiàng
  lane
 • xiáng
  surrender
 • xiàng
  appearance
 • xiāng
  village
 • xiàng
  elephant
xiāng
 • each other
 • fragrant
 • aid
 • fragrant
 • Hunan
xiáng
 • good luck
 • surrender
 • soar
 • details
xiǎng
 • receive
 • sound
 • soldiers' pay
 • think
 • enjoy
xiàng
 • appearance
 • lane
 • chestnut oak
 • likeness
 • towards
xin
 • xīn
  fragrant
 • xīn
  rush pith
 • xīn
  new
 • xin
  heart
 • xīn
  heart
xīn
 • fragrant
 • fuel
 • bitter
 • heart
 • name
xín
xǐn
xìn
 • trust
 • rift
 • core
xing
 • xīng
  strong-smell
 • xīng
  orangutan
 • xìng
  thrive
 • xíng
  a state
 • xìng
  merry
xīng
 • orangutan
 • intelligent
 • prosper
 • star
 • strong-smelling
xíng
 • a state
 • model
 • punishment
 • walk
 • shape
xǐng
 • awake
 • aware
xìng
 • merry
 • nature
 • apricot
 • anger
 • lucky
xiong
 • xiōng
  chest
 • xióng
  male
 • xiōng
  atrocious
 • xiōng
  elder brothe
 • xiōng
  fiece
xiōng
 • atrocious
 • turbulent
 • breast
 • fiece
 • elder brother
xióng
 • bear
 • male
xiǒng
xiòng