i ia iao ie iu ian iang in ing iong
j
ji
 • jealousy
 • jetty
 • pearl
 • fearful
 • odd
 • table
 • chirp
 • hit
 • pearl
 • hungry
 • promptly
 • kernel
 • collect
 • reach
 • plough
 • a mountain
 • halberd
 • spine
 • squeeze
 • oneself
 • ability
 • already
 • continue
 • sacrifice to
 • and
jia
 • jiǎ
  surname
 • jià
  a leave
 • jiǎ
  fake
 • jià
  shelf
 • jiā
  Galileo
jiā
 • family
 • beautiful
 • Galileo
 • scaffold
 • add
jiá
 • cheek
 • double-layered
jiǎ
 • fake
 • surname
 • potassium
 • first
jià
 • a leave
 • marry
 • price
 • drive
 • shelf
jiao
 • jiào
  let
 • jiāo
  reef
 • jiǎo
  horn
 • jiāo
  stumble
 • jiāo
  scaly dragon
jiāo
 • cross
 • banana
 • tender
 • teach
 • pepper
jiáo
jiǎo
 • lucky
 • stir
 • stuffed dumplings
 • beautiful
 • lucky
jiào
 • check
 • call
 • ferment
 • 轿
  sedan-chair
 • let
jie
 • jiē
  corn
 • jié
  victory
 • jiē
  all
 • jiè
  give up
 • jié
  eyelashes
jiē
 • corn
 • stairs
 • stutter
 • all
 • raise
jié
 • festival
 • victory
 • clean
 • seal
 • name
jiě
 • elder sister
 • elder sister
 • explain
jiè
 • term
 • scope
 • borrow
 • mat
 • a lizard
jiu
 • jiū
  rectify
 • jiù
  save
 • jiù
  old
 • jiū
  pigeon
 • jiù
  mortar
jiū
 • pinch
 • to join
 • study
 • pigeon
 • rectify
jiú
jiǔ
 • wine
 • long time
 • leek
 • nine
jiù
 • mother's brother
 • cooked
 • regret
 • mortar
 • old
jian
 • jiān
  small
 • jiǎn
  simple
 • jiàn
  recommend
 • jiàn
  remonstrate
 • jiān
  annihilate
jiān
 • space
 • small
 • crafty
 • memo
 • annihilate
jián
jiǎn
 • cocoon
 • eyelid
 • scissors
 • letter
 • check
jiàn
 • mean
 • eunuch
 • trample
 • see
 • sword
jiang
 • jiǎng
  surname
 • jiǎng
  speak
 • jiǎng
  oar
 • jiāng
  surname
 • jiāng
  rein
jiāng
 • stiff
 • thick fluid
 • will
 • boundary
 • boundary
jiáng
jiǎng
 • award
 • speak
 • surname
 • oar
jiàng
 • descend
 • stubborn
 • jam or paste
 • to drop
 • deep red
jin
 • jìn
  near
 • jīn
  half kilo
 • jìn
  advance
 • jǐn
  cautious
 • jìn
  cinders
jīn
 • endure
 • tendon
 • half kilo
 • collar
 • towel
jín
jǐn
 • utmostly
 • tight
 • merely
 • brocade
 • cautious
jìn
 • an aunt
 • forbid
 • near
 • advance
 • enter
jing
 • jìng
  quarrel
 • jīng
  thorns
 • jǐng
  trap
 • jìng
  quiet
 • jīng
  whale
jīng
 • flower of leek
 • eyeball
 • stem
 • u'ground streams
 • crystal
jíng
jǐng
 • neck
 • warm
 • trap
 • bowl of food
 • scenery
jìng
 • modest
 • pass by
 • convulsions
 • path
 • quarrel
jiong
 • jiōng
  a desert
 • jiǒng
  bright
 • jiǒng
  deadlock
 • jiǒng
  distant
 • jiōng
  wide
jiōng
 • wide
 • a desert
jióng
jiǒng
 • distant
 • distant
 • brilliance
 • bright
 • deadlock
jiòng
q
qi
 • abandon
 • air
 • a jade
 • fin
 • wife
 • luxuriant
 • varnish tree
 • paint
 • bitter cold
 • relative
 • fork in road
 • surname
 • pray
 • flag
 • gem
 • expect
 • stand up
 • how?
 • fine thin silk
 • open
 • juice
 • steam
 • agree
 • vibrate,dancers
 • air
qia
 • qià
  harmony
 • qiā
  pinch
 • qià
  exactly
 • qià
  engrave
qiā
 • pinch
qiá
qiǎ
qià
 • exactly
 • engrave
 • harmony
qiao
 • qiào
  hole
 • qiáo
  tall
 • qiào
  scabbard
 • qiáo
  tall
 • qiào
  lift
qiāo
 • shovel
 • raise foot
 • knock
qiáo
 • glance
 • tall
 • sojourn
 • raise
 • haggard
qiǎo
 • skillful
 • silent
qiào
 • scabbard
 • lift
 • warped
 • hole
 • hard surface
qie
 • qié
  eggplant
 • qiē
  cut
 • qiè
  concubine
 • qiè
  secretly
 • qiè
  carve
qiē
 • cut
qié
 • eggplant
qiě
 • as well
qiè
 • close to
 • think
 • afraid
 • carve
 • comfortable
qiu
 • qiū
  earthworm
 • qiú
  spear
 • ?
  qiū
  hill
 • qiú
  prisoner
 • qiū
  hill
qiū
 • ?
  hill
 • hill
 • autumn
 • autumn
 • hill
qiú
 • a pavilion
 • tribe chief
 • prisoner
 • ball
 • ornamental cap
qiǔ
qiù
qian
 • qiān
  all
 • qiān
  lead
 • qián
  money
 • qián
  black
 • qián
  sky
qiān
 • thousand
 • stick
 • pull
 • lead
 • bird soar
qián
 • pincers
 • front
 • reverent
 • black
 • money
qiǎn
 • reprimand
 • send
 • shallow
qiàn
 • pretty
 • owe
 • embed
 • deficient
 • madder
qiang
 • qiāng
  tinkle
 • qiǎng
  strive
 • qiāng
  walk rapidly
 • qiāng
  axe
 • qiáng
  wall
qiāng
 • Qiang race
 • axe
 • walk rapidly
 • gun
 • tinkle
qiáng
 • split wood
 • rose
 • wall
 • strong
qiǎng
 • strive
 • grab
 • hydroxide
qiàng
 • walk unsteadily
 • choke by smoke
qin
 • qǐn
  sleep
 • qīn
  intimate
 • qīn
  invade
 • qín
  birds
 • qín
  a state
qīn
 • invade
 • intimate
 • respect
 • respect
 • relatives
qín
 • birds
 • catch
 • celery
 • diligent
 • a state
qǐn
 • sleep
qìn
 • soak into
qing
 • qìng
  celebrate
 • qǐng
  please
 • qíng
  sunny
 • qīng
  ammonia
 • qīng
  green
qīng
 • ammonia
 • dragonfly
 • clear
 • lean
 • light
qíng
 • sunny
 • affection
 • lift up
qǐng
 • please
qìng
 • celebrate
 • stone chimes
qiong
 • qióng
  end
 • qióng
  lonely
 • qióng
  jade
 • qióng
  round
 • qióng
  arched
qiōng
qióng
 • end
 • round
 • arched
 • lonely
 • jade
qiǒng
qiòng
x
xi
 • rest
 • what?
 • cricket
 • forty
 • relate
 • earthenware
 • splendid
 • weep
 • sunlight
 • ?
  (doubt)
 • court dress
 • raid
 • practise
 • practice
 • daughter-in-law
 • happy
 • joyful
 • happiness
 • migrate
 • wash
 • box
 • silicon
 • crack
 • play
 • relate
xia
 • xiá
  knight
 • xià
  scare
 • xiá
  leisure
 • xiá
  case
 • xiá
  control
xiā
 • blind
 • shrimp
xiá
 • afar
 • defect
 • rosy clouds
 • knight
 • case
xiǎ
xià
 • scare
 • down
 • ?
  stop up
 • scare
 • under
xiao
 • xiāo
  peel with kn
 • xiāo
  beating wind
 • xiào
  result
 • xiào
  dutiful as c
 • xiāo
  be noisy
xiāo
 • vanish
 • sky
 • beating wind & rain
 • night
 • dejected
xiáo
 • handsome
 • confuse
xiǎo
 • daybreak
 • small
xiào
 • roar
 • school
 • cry out
 • laugh
 • result
xie
 • xiè
  drain off
 • xié
  hold
 • xiě
  blood
 • xiè
  slight
 • xié
  fly up
xiē
 • some
 • scorpion
 • rest
xié
 • hold
 • assist
 • harmonious
 • inclined
 • shoe
xiě
 • write
 • blood
 • write
xiè
 • drain off
 • idle
 • unrestrained
 • crab
 • thank
xiu
 • xiù
  beautiful
 • 宿
  xiǔ
  night
 • xiū
  repair
 • 宿
  xiù
  constellatio
 • xiǔ
  decayed
xiū
 • shy
 • stop
 • repair
xiú
xiǔ
 • decayed
 • 宿
  night
xiù
 • 宿
  constellation
 • smells
 • beautiful
 • embroider
 • smell
xian
 • xiān
  fresh
 • xián
  fence
 • xiàn
  sink
 • xiān
  wild onions
 • xiān
  to fly
xiān
 • lift
 • fine
 • rise
 • immoral
 • wild onions
xián
 • elegant
 • saliva
 • fence
 • saliva
 • string
xiǎn
 • danger
 • appear
 • surname
 • rare
 • display
xiàn
 • gland
 • appear
 • 线
  string
 • envy
 • pit
xiang
 • xiáng
  soar
 • xiāng
  each other
 • xiāng
  case
 • xiàng
  appearance
 • xiāng
  fragrant
xiāng
 • aid
 • village
 • fragrant
 • fragrant
 • insert
xiáng
 • soar
 • surrender
 • details
 • good luck
xiǎng
 • soldiers' pay
 • enjoy
 • think
 • receive
 • sound
xiàng
 • chestnut oak
 • neck
 • likeness
 • towards
 • elephant
xin
 • xīn
  heart
 • xīn
  heart
 • xīn
  glad
 • xīn
  fragrant
 • xīn
  zinc
xīn
 • bitter
 • glad
 • rush pith
 • name
 • heart
xín
xǐn
xìn
 • core
 • trust
 • rift
xing
 • xíng
  shape
 • xìng
  the surname
 • xíng
  punishment
 • xīng
  prosper
 • xǐng
  awake
xīng
 • prosper
 • star
 • orangutan
 • intelligent
 • strong-smelling
xíng
 • model
 • punishment
 • walk
 • shape
 • a state
xǐng
 • awake
 • aware
xìng
 • thrive
 • lucky
 • the surname
 • nature
 • apricot
xiong
 • xiōng
  breast
 • xiōng
  elder brothe
 • xiōng
  fiece
 • xiōng
  atrocious
 • xiōng
  turbulent
xiōng
 • fiece
 • chest
 • atrocious
 • turbulent
 • breast
xióng
 • bear
 • male
xiǒng
xiòng