u ua uo ui uai uan un uang ueng
zh
zhu
 • zhū
  bright red
 • zhǔ
  instruct
 • zhù
  pole
 • zhǔ
  store
 • zhù
  look towards
zhū
 • weight unit
 • various
 • spider
 • kill
 • pearl
zhú
 • bamboo
 • India
 • candle
 • chase
 • bamboo
zhǔ
 • main
 • cook with water
 • dot
 • order
 • store
zhù
 • live
 • build
 • wish
 • melt
 • book-eating insects
zhua
 • zhuā
  grab
 • zhuǎ
  claw
 • zhuā
  to
zhuā
 • to
 • grab
zhuá
zhuǎ
 • claw
zhuà
zhuo
 • zhuō
  profound
 • zhuó
  burn
 • zhuó
  silk thread
 • zhuó
  muddy
 • zhuō
  catch
zhuō
 • table
 • noticeable
 • profound
 • catch
zhuó
 • polish jade
 • silk thread
 • stupid
 • wear
 • flourish
zhuǒ
zhuò
zhui
 • zhuì
  afraid
 • zhuī
  vertebra
 • zhuī
  small bird
 • zhuī
  gimlet
 • zhuì
  fall down
zhuī
 • small bird
 • chase
 • vertebra
 • gimlet
zhuí
zhuǐ
zhuì
 • fall down
 • patch together
 • afraid
 • unnecessary
zhuai
 • zhuāi
  fling
 • zhuài
  drag
zhuāi
 • fling
zhuái
zhuǎi
zhuài
 • drag
zhuan
 • zhuān
  special
 • zhuàn
  write
 • zhuàn
  rotate
 • zhuān
  brick
 • zhuàn
  earn
zhuān
 • brick
 • special
 • monopolize
zhuán
zhuǎn
 • turn
zhuàn
 • write
 • earn
 • rotate
 • a historical story
zhun
 • zhǔn
  level
zhūn
zhún
zhǔn
 • level
zhùn
zhuang
 • zhuāng
  villa
 • zhuàng
  big
 • zhuāng
  stake
 • zhuàng
  big
 • zhuàng
  state
zhuāng
 • make-up
 • stake
 • dress
 • villa
zhuáng
zhuǎng
zhuàng
 • of building
 • collide
 • big
 • state
 • big
ch
chu
 • chú
  besides
 • chú
  hesitate
 • chù
  straight
 • chú
  hoe
 • chǔ
  base of buil
chū
 • beginning
 • go out
chú
 • besides
 • young bird
 • mow
 • hesitate
 • kitchen
chǔ
 • base of building
 • bag
 • store up
 • clear
 • get along with
chù
 • cramp
 • livestock
 • touch
 • straight
 • place
chua
 • chuā
  crash
chuā
 • crash
chuá
chuǎ
chuà
chuo
 • chuò
  walk
 • chuō
  stab
 • chuò
  walk
 • chuò
  rabbit-like
 • chuò
  ample
chuō
 • stab
chuó
chuǒ
chuò
 • ample
 • rabbit-like animal
 • sob
 • walk
 • walk
chui
 • chuī
  cook
 • chuí
  beat
 • chuí
  hand down
 • chuí
  hammer
 • chuī
  blow
chuī
 • blow
 • cook
chuí
 • hand down
 • beat
 • hammer
chuǐ
chuì
chuai
 • chuāi
  put in cloth
 • chuài
  struggle
 • chuài
  kick
 • chuǎi
  mesure
chuāi
 • put in clothes
chuái
chuǎi
 • mesure
chuài
 • struggle
 • kick
chuan
 • chuān
  wear
 • chuàn
  bracelet
 • chuàn
  string toget
 • chuān
  river
 • chuǎn
  oppose
chuān
 • river
 • 穿
  wear
 • river
 • wear
chuán
 • pass on
 • ship
chuǎn
 • pant
 • destroy
 • oppose
chuàn
 • string together
 • bracelet
chun
 • chūn
  spring
 • chún
  good wine
 • chún
  lip
 • chún
  honest
 • chún
  pure
chūn
 • spring
chún
 • pure
 • honest
 • good wine
 • lip
chǔn
 • foolish
chùn
chuang
 • chuǎng
  rush in
 • chuāng
  wound
 • chuáng
  pennant
 • chuāng
  window
 • chuàng
  start
chuāng
 • wound
 • create
 • tumor
 • window
chuáng
 • pennant
 • bed
chuǎng
 • rush in
chuàng
 • start
sh
shu
 • shù
  bright
 • shū
  weapon
 • shù
  forgive
 • shū
  different
 • shù
  perpendicula
shū
 • different
 • younge brother
 • neglect
 • door hinge
 • comb
shú
 • good
 • buy
 • who?
 • cooked
 • village school
shǔ
 • arrange
 • yam
 • millet
 • count
 • hot
shù
 • number
 • hastily
 • narrate
 • forgive
 • skill
shua
 • shuā
  brush
 • shuǎ
  play
 • shuā
  swish
shuā
 • brush
 • swish
shuá
shuǎ
 • play
shuà
shuo
 • shuò
  suck in
 • shuò
  large
 • shuò
  shine
 • shuò
  north
 • shuō
  speak
shuō
 • speak
shuó
shuǒ
shuò
 • large
 • shine
 • suck in
 • north
shui
 • shui
  water
 • shui
  water
 • shuì
  tax
 • shuì
  persuade
 • shuǐ
  water
shuī
shuí
 • who
shuǐ
 • water
shuì
 • sleep
 • tax
 • persuade
shuai
 • shuāi
  throw down
 • shuài
  lead
 • shuāi
  decline
 • shuài
  cricket
 • shuài
  commander-in
shuāi
 • decline
 • throw down
shuái
shuǎi
 • throw away
shuài
 • lead
 • commander-in-chief
 • cricket
shuan
 • shuān
  wooden post
 • shuān
  tie
shuān
 • wooden post
 • tie
shuán
shuǎn
shuàn
shun
 • shùn
  legendary ru
 • shùn
  wink
 • shùn
  along
 • shǔn
  suck
shūn
shún
shǔn
 • suck
shùn
 • wink
 • legendary ruler
 • along
shuang
 • shuāng
  pair
 • shuāng
  frost
 • shuǎng
  feel well
 • shuāng
  eagle
shuāng
 • eagle
 • pair
 • frost
shuáng
shuǎng
 • feel well
shuàng
r
ru
 • Confucian sc
 • mattress
 • if
 • enter
 • roots
 • roots
 • if
 • Confucian scholar
 • wriggle
 • breast
 • disgrace
 • you
 • mattress
 • enter
rua
 • ruá
  rub
ruā
ruá
 • rub
ruǎ
ruà
ruo
 • ruò
  obedient
 • ruò
  thus
 • ruò
  weak
 • ruó
  rub
 • ruò
  if
ruō
ruó
 • rub
ruǒ
ruò
 • if
 • thus
 • obedient
 • weak
rui
 • ruì
  auspicious
 • ruì
  shrewd
 • ruì
  sharp
 • ruǐ
  flower buds
ruī
ruí
ruǐ
 • flower buds
ruì
 • shrewd
 • auspicious
 • sharp
ruan
 • ruǎn
  instrument
 • ruǎn
  soft
 • ruǎn
  shrink
 • ruǎn
  weak
ruān
ruán
ruǎn
 • shrink
 • instrument
 • weak
 • soft
ruàn
run
 • rùn
  moisten
rūn
rún
rǔn
rùn
 • moisten
ruang
ruāng
ruáng
ruǎng
ruàng