Pinyin Sections

Pinyin Sections

a
 • ā 啊 “Ah”
 • áng 卬 lofty
 • ài 愛 love
 • ǎi 矮 low
 • ào 奥 abstruse
o
 • ō 喔 oh!
 • ōu 鸥 seagull
 • ōu 殴 beat
 • ǒu 藕 lotus root
 • ōu 欧 Europe
e
 • èr 贰 number two
 • én 嗯 (doubt)
 • è 咢 sound
 • è 恶 badness
 • ér 兒 son
y w
a
 • yā 丫 fork
 • yào 耀 shine
 • wàng 妄 absurd
 • yán 研 grind
 • wǎng 往 go toward
y w
o
 • yòu 釉 glaze
 • yǒng 恿 instigate
 • yōng 拥 embrace
 • yōu 攸 distant
 • yǒu 黝 black
y w
e
 • wèi 为 for
 • wèi 位 place
 • wèi 遗 give gift
 • wèn 紊 disorder
 • wéi 唯 only
y w
i
 • yǐ 椅 chair
 • yīn 陰 female
 • yīn 垔 restrain
 • yǐn 尹 director
 • yǐn 瘾 rash
y w
u
 • wù 勿 do not
 • wù 悟 realize
 • wǔ 伍 army
 • wú 梧 parasoltre
 • wù 婺 a star
y w
ü
 • yǔ 予 give
 • yūn 縕 tangled he
 • yuán 爰 therefore
 • yuán 缘 fate
 • yù ⺻ brush
b p m f
a
 • ba 吧 (imperativ
 • mǎng 莽 thicket
 • bǎo 饱 full
 • máo 矛 spear
 • mǎi 買 buy
b p m f
o
 • bo 啵 phonetic
 • mōu 哞 moo
 • bó 搏 fight
 • mò 陌 path
 • bó 亳 a place
b p m f
e
 • mèi 魅 elf
 • fèng 俸 wages
 • méng 蒙 cover up
 • mén 们 (plural su
 • fēng 䒠 abundant
b p m f
i
 • bì 壁 wall
 • mí 弥 extensive
 • pí 疲 tired
 • pì 僻 rare
 • píng 平 flat
b p m f
u
 • fū 敷 spread
 • mù 睦 friendly
 • fù 付 hand over
 • pū 仆 fall forwa
 • pū 噗 burst
d t n l
a
 • nán 男 man
 • tài 肽 a compound
 • tán 㲜 rug
 • dàng 凼 pool
 • dān 单 single
d t n l
o
 • dōng 冬 winter
 • dōng 咚 dong
 • lóu 喽 follower
 • tǒng 桶 bucket
 • dòng 洞 hole
d t n l
e
 • lèi 累 tired
 • lěi 累 accumulate
 • le 了 (particle,
 • dèng 瞪 stare
 • ne 呢 (particle.
d t n l
i
 • lián 奁 vanity cas
 • liǎng 俩 ability
 • lì 厤 to calcula
 • liú 琉 sparkling
 • tǐng 艇 small boat
d t n l
u
 • dùn 遁 hide
 • lù 辘 windlass
 • duò 惰 lazy
 • duī 敦 a containe
 • tuān 湍 rapid curr
d t n l
ü
 • lǔ 缕 thread
 • nüè 虐 cruel
 • lüè 锊 6 oz
 • lǔ 铝 aluminum
 • lù 律 statute
z c s
a
 • zài 载 load
 • zào 噪 noisy
 • cāng 舱 cabin of s
 • zāo 糟 in a mess
 • sǎn 仐 unbrella
z c s
o
 • cōng 怱 hastily
 • sōng 嵩 high
 • sòu 嗽 cough
 • zòng 粽 rice dumpl
 • cóng 丛 crowd toge
z c s
e
 • zé 责 duty
 • cè 恻 feel compa
 • cè 测 measure
 • cè 侧 side
 • cè 厕 toilet
z c s
i
 • zì 恣 unrestrain
 • sì 伺 wait upon
 • cí 雌 female
 • zǐ 梓 catalpa ov
 • sī 虒 a beast
z c s
u
 • suān 酸 sour
 • suì 隧 tunnel
 • sǔn 笋 bamboo sho
 • sǔn 隼 falcon
 • cuì 脆 crisp
zh ch sh r
a
 • chàn 忏 regret
 • shān 煽 stir up
 • zhào 罩 fishing ba
 • zhā 扎 prick
 • zhāi 斋 vegetarian
zh ch sh r
o
 • zhōu 粥 porridge
 • rǒng 冗 excessive
 • chóu 踌 hesitate
 • zhòu 昼 daytime
 • zhòu 皱 wrinkles
zh ch sh r
e
 • zhé 辙 wheel trac
 • chén 尘 dust
 • zhè 蔗 sugar cane
 • zhěn 㐱 black hair
 • zhèng 怔 terrified
zh ch sh r
i
 • shí 实 solid
 • zhǐ 旨 purpose
 • zhì 治 treat
 • zhì 识 sign
 • shì 噬 bite
zh ch sh r
u
 • shù 尌 standing u
 • ruì 瑞 auspicious
 • chǔ 础 base of bu
 • rú 儒 Confucian
 • zhuàng 状 state
g k h
a
 • kā 咔 ka
 • hàn 瀚 vast
 • gào 膏 to grease
 • kàn 瞰 watch
 • hài 咳 (interj.)
g k h
o
 • kǒu 口 mouth
 • gōu 沟 ditch
 • kòu 寇 bandits
 • gǒu 岣 a hill
 • kǒng 恐 fear
g k h
e
 • kēi 剋 scold (col
 • hè 荷 burden
 • kē 磕 knock into
 • gé 隔 separate
 • kēng 坑 pit
g k h
u
 • huò 惑 confuse
 • kuà 胯 hip
 • guó 囯 nation
 • huǎng 谎 a lie
 • huì 惠 favor
j q x
i
 • jī 乩 divine
 • jiě 解 explain
 • qiū 丘 hill
 • jí 极 extremely
 • xìng 姓 the surnam
j q x
ü
 • juàn 劵 certificat
 • jù 拒 refuse
 • xǔ 许 allow
 • quàn 券 ticket
 • qú 渠 canal