a
 • áo 聱 perverse
 • ān 鹌 quail
 • āi 哎 hey
 • ào 傲 proud
 • ào 敖 ramble
o
 • ō 喔 oh!
 • ǒu 藕 lotus root
 • ō 噢 Oh!
 • ōu 殴 beat
 • ǒu 呕 vomit
e
 • ěr 饵 bait
 • ěr 爾 you
 • è 咢 sound
 • ér 兒 son
 • é 讹 swindle
y w
a
 • yáo 垚 mound
 • wǎng 枉 injustice
 • yáo 姚 handsome
 • wǎn 宛 as if
 • wá 娃 child
y w
o
 • yòng 佣 commission
 • yòu 祐 protection
 • yōu 攸 distant
 • yòu 佑 bless
 • yóu 铀 uranium
y w
e
 • yè 曳 trail
 • yé 爷 grandfathe
 • yě 野 wild
 • yē 耶 ye
 • yè 夜 night
y w
i
 • yì 臆 thought
 • yīn 因 reason
 • yǐn 引 lead
 • yǐng 影 shadow
 • yì 仡 strong
y w
u
 • wù 戊 5th H'
 • wú 蜈 centipede
 • wú 诬 defame
 • wú 吴 surname
 • wù 物 thing
y w
ü
 • yuán 原 origin
 • yuán 員 member
 • yùn 韵 rhyme
 • yú 欤 (doubt)
 • yù 裕 abundant
b p m f
a
 • fàn 范 model
 • pāo 拋 throw
 • bān 扳 pull
 • pán 爿 split wood
 • pài 湃 sound of w
b p m f
o
 • pò 珀 amber
 • mó 谟 scheme
 • bó 膊 arm
 • bó 脖 neck
 • mò 磨 mill
b p m f
e
 • měng 猛 violent
 • pèi 佩 wear
 • bēi 卑 humble
 • fēi 飛 fly
 • féng 冯 surname
b p m f
i
 • piáo 朴 (name)
 • píng 萍 duckweed
 • piào 票 ticket
 • piē 瞥 glance
 • miè 灭 extinguish
b p m f
u
 • pú 脯 chest
 • mù 暮 evening
 • fú 服 clothes
 • fú 孚 brood over
 • fú 涪 a river
d t n l
a
 • lā 拉 pull
 • dàn 弹 bullet
 • dào 焘 shine
 • nào 淖 slush
 • láo 崂 a mountain
d t n l
o
 • nòng 弄 play with
 • dòu 豆 bean
 • tōng 嗵 thump
 • lōu 搂 hold up
 • dǒng 懂 understand
d t n l
e
 • lei 嘞 (polite)
 • nèng 泞 muddy
 • lèi 类 category
 • lè 勒 force
 • ne 呢 (particle.
d t n l
i
 • tiào 眺 look at
 • lián 琏 vessel
 • diān 巅 mountain s
 • niǎn 捻 twist
 • tiǎn 舔 lick
d t n l
u
 • lù 戮 kill
 • tuō 托 entrust
 • nuò 诺 promise
 • lù 圥 mushroom
 • luó 罖 (-)
d t n l
ü
 • lù 虑 consider
 • lǔ 呂 surname
 • lǔ 履 footwear
 • lù 滤 strain out
 • lüè 畧 approximat
z c s
a
 • sàng 丧 lose
 • zá 砸 smash
 • zǎi 崽 child
 • zāi 甾 ground
 • sāi 塞 stuff
z c s
o
 • cóng 从 follow
 • sòng 宋 surname
 • zōng 宗 ancestor
 • sōu 艘 big ship
 • cōng 聪 acute hear
z c s
e
 • cén 岑 small high
 • zé 則 rule
 • cè 恻 feel compa
 • sè 嗇 miserly
 • céng 层 layer
z c s
i
 • sì 祀 sacrifice
 • sī 咝 hiss
 • zī 兹 this
 • cì 伺 serve
 • cí 慈 kind
z c s
u
 • sù 肃 pay respec
 • zuò 做 do
 • zú 族 race
 • suo 嗦 suck
 • sù 簌 flower fal
zh ch sh r
a
 • shā 铩 moult
 • shān 杉 fir
 • shàng 尚 yet
 • chā 叉 fork
 • shàn 讪 abuse
zh ch sh r
o
 • shǒu 手 hand
 • chóu 筹 prepare
 • róu 禸 trample
 • chóu 畴 farmland
 • zhǒu 帚 broom
zh ch sh r
e
 • chéng 澄 purefy wat
 • shè 舍 house
 • shēng 牲 domestic a
 • zhēn 珍 precious
 • zhēng 症 obstructio
zh ch sh r
i
 • shǐ 豕 pig
 • chī 吃 eat
 • zhǐ 止 stop
 • shì 似 alike
 • shí 蚀 erode
zh ch sh r
u
 • zhuì 惴 afraid
 • chuāng 创 wound
 • shù 尌 standing u
 • shù 竖 perpendicu
 • chuǎn 舛 oppose
g k h
a
 • kào 铐 shackles
 • kàn 看 see
 • gǎn 橄 olive
 • gǎo 搞 do
 • gān 干 dry
g k h
o
 • kǒng 恐 fear
 • hóng 弘 enlarge
 • gòu 构 construct
 • gōng 躬 bow
 • kōng 空 empty
g k h
e
 • hé 核 core
 • gè 各 each
 • hēng 哼 hum
 • héng 衡 measure
 • gě 葛 surname
g k h
u
 • huá 划 to paddle
 • huì 彗 broomstick
 • kuì 溃 river floo
 • huò 霍 quickly
 • huì 卉 grass
j q x
i
 • jiǔ 九 nine
 • xiá 侠 knight
 • jiǎn 碱 alkaline
 • xiáng 降 surrender
 • jí 急 urgent
j q x
ü
 • jǔ 举 lift up
 • xùn 讯 informatio
 • xūn 熏 smoke
 • xuàn 眩 dizzy
 • quán 泉 sprint wat