Pinyin Sections

Pinyin Sections

a
 • àn 庵 luxuriant
 • ān 安 peaceful
 • āi 挨 get close
 • āo 熬 stew
 • ǎo 媪 old woman
o
 • ō 呵 (surprise)
 • ó 哦 oh
 • ō 喔 oh!
 • ōu 鸥 seagull
 • ǒu 偶 image
e
 • è 噩 bad
 • ēn 恩 favor
 • è 饿 hungry
 • ér 兒 son
 • ē 阿 play up to
y w
a
 • yān 焉 thereupon
 • yàn 谚 proverb
 • yāo 要 invite
 • wáng ⺩ jade
 • yàn 彦 elegant
y w
o
 • yōng 佣 hire
 • yóu 邮 postal
 • yǒu 酉 wine
 • yóu 尤 especially
 • wò 卧 lie down
y w
e
 • wéi 囗 enclose
 • wéi 唯 only
 • wèi 為 do
 • wèi 为 for
 • wén 匁 weight uni
y w
i
 • yí 姨 aunt
 • yín 寅 respect
 • yíng 瀛 sea
 • yì 癔 hysterical
 • yīng 婴 baby
y w
u
 • wǔ 侮 insult
 • wù 兀 cut off fe
 • wù 晤 meet
 • wú 吳 a states
 • wū 屋 room
y w
ü
 • yú 愚 stupid
 • yù 鹆 myna
 • yuán 貟 member
 • yuàn 愿 wish
 • yùn 酝 liquor
b p m f
a
 • bāng 邦 country
 • mào 皃 countenanc
 • màn 慢 slow
 • fāng 匚 box
 • bà 䩗 dominate
b p m f
o
 • fó 佛 Buddha
 • mò 莫 do not
 • bó 柏 cypress
 • bō 般 intelligen
 • móu 谋 plan
b p m f
e
 • péng 彭 a county
 • pēng 砰 bang!
 • féi 腓 calf
 • méng 蒙 cover up
 • bēn 锛 adze
b p m f
i
 • bì 璧 jade with
 • mǐn 泯 eliminate
 • mǐn 黾 frog
 • biàn 辫 braid
 • piào 漂 pretty
b p m f
u
 • pǔ 谱 list
 • fú 符 symbol
 • fú 夫 that
 • bù 埠 port city
 • fū 尃 announce
d t n l
a
 • nǎo 恼 annoyed
 • tài 泰 great
 • dàn 弹 bullet
 • láo 勞 labor
 • nǎi 艿 taro
d t n l
o
 • tǒng 捅 jab
 • lòng 弄 lane
 • dòu 逗 amuse
 • lǒng 陇 a mountain
 • tóu 头 head
d t n l
e
 • léi 雷 thunder
 • ne 呢 (particle.
 • lèi 擂 arena
 • lēi 勒 to tie
 • léng 棱 angle
d t n l
i
 • lián 怜 pity
 • lì 麗 beautiful
 • dié 谍 spy
 • níng 凝 coagulate
 • liáng 量 to measure
d t n l
u
 • tún 豚 small pig
 • dù 肚 belly
 • dú 毒 poison
 • tuò 唾 spit
 • duì 兌 cash
d t n l
ü
 • lǔ 屡 frequently
 • lù 律 statute
 • lǔ 旅 travel
 • lǔ 侣 companion
 • lǔ 呂 surname
z c s
a
 • sāo 骚 harass
 • cāo 糙 rough
 • cài 菜 vegetables
 • cái 裁 cut
 • sǎng 嗓 throat
z c s
o
 • sōu 锼 carve
 • sǒu 叟 old man
 • cōng 怱 hastily
 • sòng 讼 accuse
 • zǒng 总 summarize
z c s
e
 • cè 恻 feel compa
 • sè 色 color
 • zèng 综 heddle
 • zè 仄 slanting
 • céng 层 layer
z c s
i
 • sì 亖 four
 • cì 赐 grant
 • cí 雌 female
 • zī 资 property
 • zī 吱 chirp
z c s
u
 • sūn 孫 grandchild
 • suǐ 髓 essences
 • suǒ 索 cable
 • zuò 座 seat
 • suì 祟 evil spiri
zh ch sh r
a
 • shàng 丄 above
 • cháng 嫦 a moon god
 • shào 绍 introduce
 • chán 蝉 cicada
 • zhà 咋 bite
zh ch sh r
o
 • shǒu 守 duty
 • chòu 臭 bad smell
 • chóu 稠 dense
 • chóng 崇 high
 • róng 蓉 hibiscus
zh ch sh r
e
 • chèn 衬 lining
 • chén 尘 dust
 • zhé 哲 wise
 • chéng 橙 orange
 • shēng 笙 an instrum
zh ch sh r
i
 • zhì 峙 stand up
 • chì 敕 imperial o
 • zhī 肢 arm &
 • zhǐ 址 site
 • zhī 汁 juice
zh ch sh r
u
 • shuí 谁 who
 • chuō 戳 stab
 • chù 处 place
 • zhuī 追 chase
 • zhù 住 live
g k h
a
 • hǎo 郝 a place
 • hàn 憾 regret
 • hái 骸 skeleton
 • kǎo 拷 torture an
 • kǎn 凵 pit
g k h
o
 • gòu 勾 affairs
 • hóng 红 red
 • gòng 貢 offer trib
 • kòng 控 control
 • gǒu 枸 wolfberry
g k h
e
 • gēng 㪅 change
 • kè 恪 respectful
 • hé 和 and
 • hé 禾 grain
 • hé 劾 examine in
g k h
u
 • kuā 夸 praise
 • guì 贵 expensive
 • kuò 扩 enlarge
 • guō 咼 chat
 • gū 孤 alone
j q x
i
 • jī 丌 table
 • qī 欺 deceive
 • xiāo 霄 sky
 • qìng 殸 stone chim
 • xiāng 镶 insert
j q x
ü
 • jué 亅 hook
 • què 雀 sparrow
 • xuàn 绚 variegated
 • xū 吁 boasts
 • xuán 旋 revolve