Pinyin Sections

Pinyin Sections

a
 • áng 昂 high
 • àng 盎 basin
 • àn 暗 dim
 • ǎi 矮 low
 • ài 碍 hinder
o
 • ōu 欧 Europe
 • ó 哦 oh
 • ǒu 藕 lotus root
 • ǒu 偶 image
 • ò 哦 oh
e
 • ěr 耳 ear
 • èr 贰 number two
 • é 讹 swindle
 • è 咢 sound
 • ě 恶 disgusting
y w
a
 • wǎn 碗 bowl
 • yáng ⺶ sheep
 • wǎng 网 net
 • yáo 瑶 precious j
 • yān 殷 dark red
y w
o
 • yòu 釉 glaze
 • yǒng 蛹 chrysalis
 • yǒu 丣 10th T
 • yōng 庸 common
 • yōng 雍 harmony
y w
e
 • wén 匁 weight uni
 • wèi 为 for
 • wěn 稳 stable
 • wěi 伟 tall
 • wēi 薇 a fern
y w
i
 • yīng 膺 breast
 • yì 臆 thought
 • yíng 营 camp
 • yí 贻 to present
 • yǐn 㥯 careful
y w
u
 • wù 雾 fog
 • wū 烏 crow
 • wǔ 五 five
 • wǔ 舞 dance
 • wǔ 捂 resist
y w
ü
 • yú 舆 cart
 • yǔn 陨 fall
 • yùn 韵 rhyme
 • yuàn 怨 blame
 • yù 喻 explain
b p m f
a
 • fàn 范 model
 • mài 賣 sell
 • fān 藩 fence
 • bǎng 绑 tie
 • pā 啪 bang
b p m f
o
 • mò 嘿 speechless
 • mó 魔 demon
 • móu 缪 precaution
 • mó 磨 rub
 • bo 啵 phonetic
b p m f
e
 • méng 萌 bud
 • měi 每 every
 • mèng 孟 first
 • mén 門 door
 • pěng 𡗗 folded han
b p m f
i
 • bì 碧 bluish gre
 • bīng 氷 ice
 • miè 蔑 disdain
 • bì 婢 servant gi
 • mí 祢 (name)
b p m f
u
 • fú 袱 cloth bund
 • fǔ 腐 corrupt
 • bǔ 卟 a compound
 • pú 葡 grapes
 • fù 覆 cover
d t n l
a
 • dài 㞭 an island
 • dài 殆 danger
 • tàn 炭 charcoal
 • dào 焘 shine
 • nà 钠 sodium
d t n l
o
 • dòng 洞 hole
 • dòu 𠁁 wine pot
 • dòu 斗 fight
 • lóng 珑 gem like d
 • lóng 咙 throat
d t n l
e
 • téng 滕 a state
 • lei 嘞 (polite)
 • léng 棱 angle
 • nèi 那 that
 • lèng 愣 distracted
d t n l
i
 • liú 流 flow
 • niǎo 鸟 bird
 • nìng 拧 determined
 • lín 粦 phosphorus
 • liàng 谅 forgive
d t n l
u
 • duàn 煅 forge
 • lù 鹿 deer
 • duī 𠂤 pile up
 • lū 噜 verbose
 • dū 督 supervise
d t n l
ü
 • lǔ 履 footwear
 • lǔ 旅 travel
 • lüè 略 outline
 • lù 寽 handful
 • lù 率 ratio
z c s
a
 • záo 凿 chisel
 • zào 喿 chirping o
 • cāng 苍 grey
 • cāi 猜 guess
 • cáo 㯥 surrounded
z c s
o
 • zōng 宗 ancestor
 • cōng 囱 chimney
 • sòng 宋 surname
 • sōu 搜 search
 • cóng 丛 crowd toge
z c s
e
 • céng 曾 ever
 • zè 仄 slanting
 • zēng 曾 fourth gen
 • zěn 怎 how
 • sè 啬 miserly
z c s
i
 • cì 伺 serve
 • zī 姿 posture
 • sì 饲 feed anima
 • cī 疵 defect
 • sī 嘶 horse neig
z c s
u
 • cù 簇 cluster
 • suì 祟 evil spiri
 • zuǒ 撮 tuft
 • cuò 错 interlace
 • cún 存 keep
zh ch sh r
a
 • shān 删 delete
 • shǎng 赏 award
 • zháo 着 touch
 • zhā 吒 roar
 • cháng 长 long
zh ch sh r
o
 • shòu 瘦 thin
 • chóng 重 repeat
 • chòu 臭 bad smell
 • shòu 授 give to
 • chǒng 宠 spoil
zh ch sh r
e
 • rěn 忍 endure
 • zhé 蜇 jellyfish
 • shēng 牲 domestic a
 • shēng 笙 an instrum
 • shēng 声 sound
zh ch sh r
i
 • zhì 挚 sincere
 • shì 嗜 be fond of
 • shí 实 solid
 • chì 㽚 farm tools
 • shǐ 始 begin
zh ch sh r
u
 • zhù 蛀 book-eatin
 • zhù 铸 melt
 • shù 竖 perpendicu
 • chún 醇 good wine
 • chuī 炊 cook
g k h
a
 • kǎn 凵 pit
 • kài 慨 sigh
 • kào 铐 shackles
 • gā 嘎 ga
 • gāo 皋 marshland
g k h
o
 • gōng 供 supply
 • hòu 后 behind
 • gǒng 汞 mercury
 • gǒu 枸 wolfberry
 • gōu 佝 rickets
g k h
e
 • gé 葛 kudzu
 • hè 贺 congratula
 • hé 和 and
 • kēng 坑 pit
 • ké 咳 cough
g k h
u
 • gǔ 骨 bone
 • gū 孤 alone
 • kuò 蛞 a snail
 • huái 淮 a river
 • kū 堀 cave
j q x
i
 • jiē 街 street
 • xián 闲 idle
 • jì 彐 snout
 • qīn 親 relatives
 • jiā 迦 jia
j q x
ü
 • xū 顼 grieved
 • xún 询 inquire in
 • qǔ 取 take
 • jué 绝 extreme
 • xuān 嬛 pretty