a
 • āo 熬 stew
 • āi 哀 pity
 • ā 腌 dirty
 • ào 傲 proud
 • áo 翱 soar
o
 • ǒu 偶 image
 • ōu 殴 beat
 • ōu 鸥 seagull
 • ōu 欧 Europe
 • ǒu 藕 lotus root
e
 • ē 阿 play up to
 • é 峨 lofty
 • è 鳄 alligator
 • èr 贰 number two
 • ěr 珥 ear orname
y w
a
 • wàn 萬 ten thousa
 • yān 阉 castrate
 • yào 钥 key
 • yà 襾 cover
 • yào 㔽 wine pot
y w
o
 • yóu 邮 postal
 • yǒng 咏 sing poem
 • yōng 拥 embrace
 • wō 窝 next
 • yōu 㥑 sad
y w
e
 • wén 闻 smell
 • yé 爷 grandfathe
 • wěi 伪 false
 • yè 页 page
 • yè 掖 stick in
y w
i
 • yīng 婴 baby
 • yín 银 silver
 • yīn 垔 restrain
 • yì 掖 help
 • yīng 英 hero
y w
u
 • wǔ 侮 insult
 • wú 芜 luxurious
 • wù 兀 cut off fe
 • wù 务 affair
 • wù 婺 a star
y w
ü
 • yuàn 愿 wish
 • yù 毓 birth
 • yú 於 at
 • yuàn 䏍 small worm
 • yù 裕 abundant
b p m f
a
 • fàn 贩 buy to sel
 • bāo 勹 wrap
 • pān 番 a county
 • fán 烦 annoyed
 • bǎn 钣 plate
b p m f
o
 • bó 渤 swelling
 • bó 舶 large
 • mò 脉 affectiona
 • mò 默 silent
 • móu 牟 seek
b p m f
e
 • fēn 分 divide
 • pèng 碰 touch
 • bèi 被 blanket
 • mèng 夢 dream
 • pěng 𡗗 folded han
b p m f
i
 • mì 泌 seep out
 • bì 臂 arm
 • mǐn 泯 eliminate
 • pī 劈 chop
 • piào 嘌 fast
b p m f
u
 • fǔ 斧 axe
 • fǔ 抚 nurture
 • mǔ 母 female
 • fū 敷 spread
 • fú 蝠 bat
d t n l
a
 • là 辣 spicy
 • tán 㲜 rug
 • dān 单 single
 • dǎn 掸 to dust
 • láng 廊 corridor
d t n l
o
 • tóu 亠 lid
 • tǒu 钭 a wine fla
 • dǒu 斗 bin
 • lóng 龙 dragon
 • tōng 通 through
d t n l
e
 • dēng 噔 clump
 • lè 砳 rocky
 • lěi 蕾 buds
 • lèi 类 category
 • lěi 磊 pile of ro
d t n l
i
 • liǎng 兩 two
 • lián 連 join
 • lí 漓 a river
 • liǔ 柳 willow
 • dīng 钉 nail
d t n l
u
 • duō 哆 tremble
 • duì 敦 a containe
 • luán 䜌 chaos
 • lǔ 掳 capture
 • tuì 退 move back
d t n l
ü
 • lǔ 吕 surname
 • lüè 撂 put down
 • lú 榈 palm
 • lüè 掠 rob
 • lù 律 statute
z c s
a
 • cài 菜 vegetables
 • cān 参 join
 • cáo 槽 trough
 • cān 㕘 take part
 • sǎo 扫 sweep
z c s
o
 • zōng 宗 ancestor
 • cōng 怱 hastily
 • zǒu 走 walk
 • cōng 悤 agitated
 • cōng 忩 hastily
z c s
e
 • zé 咋 bite
 • sè 涩 astringent
 • cè 册 book
 • zēng 憎 hate
 • cēn 参 uneven
z c s
i
 • sì 巳 6th t'
 • sī 思 think
 • cì 赐 grant
 • zī 兹 this
 • zī 淄 a river
z c s
u
 • suī 绥 soothe
 • zūn 鳟 barbel
 • sù 诉 appeal
 • sūn 孙 grandson
 • zuǐ 咀 mouth
zh ch sh r
a
 • shān 衫 shirt
 • chǎo 吵 quarrel
 • rán 然 like this
 • zhà 炸 explode
 • shà 厦 big buildi
zh ch sh r
o
 • shòu 售 sell
 • shóu 熟 cooked
 • chóng 虫 insect
 • róng 熔 melt
 • zhǒng 种 seed
zh ch sh r
e
 • zhèng 怔 terrified
 • zhèng 症 illness
 • chě 尺 musical no
 • zhēn 桢 hardwood
 • shé 佘 surname
zh ch sh r
i
 • shì 饰 decoration
 • chī 哧 giggling
 • shì 仕 official
 • zhì 峙 stand up
 • rì 日 sun
zh ch sh r
u
 • shù 庻 numerous
 • chù 畜 livestock
 • shù 尌 standing u
 • shū 蔬 vegetables
 • ruì 瑞 auspicious
g k h
a
 • hǎn 丆 (-)
 • hào 浩 vast
 • kǎo 烤 bake
 • hài 亥 12th t
 • kāng 康 health
g k h
o
 • kǒng 恐 fear
 • hóu 猴 monkey
 • gōu 佝 rickets
 • gòu 购 buy
 • kǒng 孔 hole
g k h
e
 • héng 横 horizontal
 • hé 盇 why not?
 • gē 哥 elder brot
 • hé 核 core
 • gēng 㪅 change
g k h
u
 • huī 挥 to wave
 • kuì 溃 river floo
 • huī 晖 sunshine
 • huó 活 live
 • hǔ 浒 waterside
j q x
i
 • xiá 狭 narrow
 • jiǎo 佼 beautiful
 • xióng 熊 bear
 • jǐ 几 how many
 • qì 器 implement
j q x
ü
 • juàn 卷 file
 • jué 镢 hoe
 • jūn 均 equal
 • jū 驹 colt
 • què 确 sure