Pinyin Sections

Pinyin Sections

a
 • àn 黯 dim
 • áo 鳌 turtle
 • ān 谙 versed in
 • āi 哎 hey
 • āng 肮 dirty
o
 • ō 喔 oh!
 • ō 噢 Oh!
 • ō 呵 (surprise)
 • ó 哦 oh
 • ǒu 藕 lotus root
e
 • ē 阿 play up to
 • ěn 嗯 (surprise)
 • ěr 尒 you
 • ěr 珥 ear orname
 • é 娥 beautiful
y w
a
 • yǎng 仰 face upwar
 • yā 呀 ah
 • yáng 阳 sun
 • yàn 堰 dam
 • yǎo 㫐 far &
y w
o
 • yóu 斿 swim
 • yòu 诱 persuade
 • yòu 右 right side
 • yóu 尤 especially
 • yǒng 咏 sing poem
y w
e
 • wèi 喂 hello
 • yě 野 wild
 • wèn 紊 disorder
 • wéi 维 cord
 • wěn 吻 kiss
y w
i
 • yín 银 silver
 • yì 谊 friendship
 • yīn 氤 misty
 • yǐ 矣 (completio
 • yì 邑 city
y w
u
 • wù 物 thing
 • wū 巫 wizard
 • wū 呜 crying
 • wū 污 filthy
 • wù 戊 5th H'
y w
ü
 • yū 迂 doctrinair
 • yú 欤 (doubt)
 • yú 萸 dogwood
 • yún 郧 a county
 • yuān 鸳 male manda
b p m f
a
 • mǎo 戼 4th-E'
 • màn 㬅 graceful
 • bào 刨 to plane
 • páng 傍 beside
 • bái 白 white
b p m f
o
 • mò 抹 plaster
 • pò 破 break
 • pō 坡 slope
 • bó 伯 uncle
 • móu 牟 seek
b p m f
e
 • měng 懵 stupid
 • bèng 绷 split open
 • mén 门 door
 • me 么 (particle)
 • fēn 芬 fragrance
b p m f
i
 • miáo 瞄 aim at
 • bì 必 necessaril
 • bì 壁 wall
 • pì 譬 metaphor
 • bì 毙 kill
b p m f
u
 • pǔ 普 general
 • fù 负 carry on b
 • bù 布 cloth
 • fú 涪 a river
 • fù 富 rich
d t n l
a
 • dā 哒 a sound
 • nāo 孬 bad
 • lào 涝 inundate
 • dài 逮 reach
 • náo 㞪 flat mount
d t n l
o
 • dòu 痘 pox
 • dōng 咚 dong
 • dǒu 抖 shake
 • dòu 窦 hole
 • lóng 笼 cage
d t n l
e
 • téng 滕 a state
 • tè 特 special
 • lè 勒 force
 • de 地 (particle,
 • téng 駦 to mount
d t n l
i
 • lín 粼 crystallin
 • líng 夌 dawdle
 • liáng 粱 better mil
 • tiān 添 add
 • dǐng 顶 top
d t n l
u
 • duò 惰 lazy
 • duò 舵 rudder
 • tǔ 土 soil
 • lú 芦 rushes
 • dùn 顿 pause
d t n l
ü
 • lù 律 statute
 • lù 绿 green
 • lù 虑 consider
 • lù 率 ratio
 • lǔ 呂 surname
z c s
a
 • sā 挲 to feel
 • sàng 丧 lose
 • zàn 賛 help
 • zǎi 载 year
 • cáng 藏 hide
z c s
o
 • cóng 从 follow
 • cōng 怱 hastily
 • sǒu 叟 old man
 • sōng 嵩 high
 • zōng 宗 ancestor
z c s
e
 • cè 恻 feel compa
 • zēng 曾 fourth gen
 • zé 咋 bite
 • sè 啬 miserly
 • zé 責 duty
z c s
i
 • sì 祀 sacrifice
 • cí 茨 thatching
 • sì 嗣 descendant
 • cì 赐 grant
 • sì 饲 feed anima
z c s
u
 • sù 肅 pay respec
 • zuǐ 嘴 mouth
 • cuì 脆 crisp
 • zú 足 foot
 • zuǒ 佐 assist
zh ch sh r
a
 • chán 缠 wind aroun
 • zhǎng 長 long
 • chá 叉 block up
 • chán 蟾 toad
 • shàn 单 (name, Sha
zh ch sh r
o
 • róu 禸 trample
 • zhòu 宙 infinite t
 • shǒu 手 hand
 • zhǒng 踵 heel
 • zhǒu 肘 elbow
zh ch sh r
e
 • chéng 呈 submit
 • rén 任 (name, ren
 • shén 神 spirit
 • zhēng 怔 terrified
 • chèn 趁 make use o
zh ch sh r
i
 • shǐ 驶 drive
 • shì 侍 serve
 • zhī 枝 branch
 • chǐ 侈 luxurious
 • shì 适 fit
zh ch sh r
u
 • zhuō 捉 catch
 • shǔ 薯 yam
 • ruǐ 蕊 flower bud
 • zhuā 挝 to
 • chuāng 窗 window
g k h
a
 • kǎo 烤 bake
 • gǎn 杆 stick
 • há 虾 toad
 • háng 杭 navigate
 • gān 甘 sweet
g k h
o
 • gǒng 㫒 two hands
 • gòu 构 construct
 • gòu 勾 affairs
 • gǒu 岣 a hill
 • gòu 购 buy
g k h
e
 • gěng 鲠 fishbone
 • kē 科 subject
 • kè 恪 respectful
 • gèn 亘 through
 • kēng 坑 pit
g k h
u
 • guī 龟 turtle
 • kuì 馈 offer food
 • huáng 皇 emperor
 • huī 恢 vast
 • kū 窟 hole
j q x
i
 • jiōng 冂 wide
 • jiāo 蛟 scaly drag
 • qiáo 瞧 glance
 • xǐng 醒 awake
 • jiǎo 侥 lucky
j q x
ü
 • jūn 钧 weight uni
 • xún 巡 patrol
 • qǔ 取 take
 • jùn 竣 terminate
 • qū 曲 bend