Pinyin Sections

Pinyin Sections

a
 • ān 铵 ammonium
 • ǎi 蔼 friendly
 • ài 爱 love
 • ān 氨 ammonia
 • āi 锿 einsteiniu
o
 • ō 噢 Oh!
 • ǒu 偶 image
 • ōu 鸥 seagull
 • ǒu 呕 vomit
 • ōu 欧 Europe
e
 • è 咢 sound
 • ě 恶 disgusting
 • ěr 厼 (-)
 • è 鄂 Hubei
 • è 扼 grasp
y w
a
 • ya 乛 (-)
 • yān 咽 throat
 • yán 蜒 millipede
 • yàn 堰 dam
 • yàn 艳 beautiful
y w
o
 • yǒu 丣 10th T
 • yǒng 勇 courage
 • yóu 游 swim
 • yóu 猷 plan
 • wō 喔 cock crow
y w
e
 • wéi 韦 leather
 • yè 谒 visit
 • yè 曳 trail
 • yè 夜 night
 • wéi 维 cord
y w
i
 • yīng 婴 baby
 • yīng 䧹 hawk
 • yǐng 颖 rice tasse
 • yǐng 颍 a river
 • yǐ 蛾 ant
y w
u
 • wù 坞 entrenchme
 • wú 唔 bite
 • wú 吴 surname
 • wù 悟 realize
 • wǔ 㐅 five
y w
ü
 • yù 聿 brush
 • yùn 孕 pregnant
 • yù 遇 meet
 • yú 渔 fishing
 • yù 欲 desire
b p m f
a
 • bǎo 堡 fort
 • mài 劢 put forth
 • mào 㒵 appearance
 • bào 刨 to plane
 • mào 貌 appearance
b p m f
o
 • mò 磨 mill
 • pō 泊 lake
 • bó 伯 uncle
 • bo 啵 phonetic
 • mò 没 sink
b p m f
e
 • pèng 碰 touch
 • pěng 捧 hold in ha
 • mén 門 door
 • bēng 崩 collapse
 • bèi 被 blanket
b p m f
i
 • bīn 缤 abundant
 • pí 啤 beer
 • bì 敝 break
 • piē 瞥 glance
 • piě 丿 slash
b p m f
u
 • fǔ 腐 corrupt
 • fǔ 甫 begin
 • fǔ 抚 nurture
 • pū 铺 spread
 • fǔ 斧 axe
d t n l
a
 • tǎng 淌 drip
 • dān 單 single
 • tǎng 躺 lie down
 • dàn 氮 xenon
 • láng 螂 mantis
d t n l
o
 • lǒng 笼 to envelop
 • dǒu 抖 shake
 • dòng 冻 freeze
 • dǒng 董 director
 • dǒu 陡 steep
d t n l
e
 • lèng 楞 (...)
 • lè 砳 rocky
 • nèi 内 inside
 • lè 勒 force
 • lěi 蕾 buds
d t n l
i
 • nǐng 拧 screw
 • liàn 恋 love
 • tì 惕 cautious
 • lí 黎 surname
 • ní 妮 little gir
d t n l
u
 • tuǒ 妥 satisfacto
 • dū 都 big city
 • luó 罖 (-)
 • dù 度 measure
 • tuì 褪 fade
d t n l
ü
 • lǔ 呂 surname
 • lù 率 ratio
 • lù 寽 handful
 • lüè 撂 put down
 • lù 滤 strain out
z c s
a
 • sān 三 three
 • zán 咱 us
 • sǎ 洒 pour
 • cān 參 take part
 • zāng 赃 booty
z c s
o
 • cóng 從 from
 • sǒu 擞 shake
 • sōng 松 loose
 • zōng 棕 palm tree
 • zòng 纵 indulge in
z c s
e
 • zé 咋 bite
 • cēn 参 uneven
 • zé 则 regulation
 • zèng 赠 to present
 • cè 恻 feel compa
z c s
i
 • cí 词 word
 • sī 撕 tear
 • sì 饲 feed anima
 • zī 资 property
 • zǐ 紫 purple
z c s
u
 • suo 嗦 suck
 • suān 酸 sour
 • zuì 罪 crime
 • cuō 磋 polish
 • cū 粗 rough
zh ch sh r
a
 • shāo 烧 burn
 • shào 邵 surname
 • shān 山 mountain
 • shāi 筛 sift
 • chá 茬 harvest
zh ch sh r
o
 • zhōng 锺 cup
 • chóng 重 repeat
 • chòng 冲 direct tow
 • róng 戎 military
 • chóng 䖝 insect
zh ch sh r
e
 • shēng 笙 an instrum
 • rēng 扔 throw
 • zhèn 阵 period
 • zhèn 镇 town
 • shèng 乘 historical
zh ch sh r
i
 • shí 石 stone
 • chǐ 齿 tooth
 • zhí 執 hold in ha
 • shì 市 city
 • zhī 芝 sesame
zh ch sh r
u
 • ruǎn 耎 weak
 • shuò 硕 large
 • chǔ 储 store up
 • shū 舒 stretch
 • zhuàng 壮 big
g k h
a
 • kā 咔 ka
 • gào 诰 inform
 • gāi 该 should
 • háo 毫 milli-
 • gān 尴 embarrass
g k h
o
 • hóng 䲨 wild swan
 • kǒng 恐 fear
 • gòng 供 offer
 • gōu 佝 rickets
 • kǒng 孔 hole
g k h
e
 • gé 咯 chuckle
 • gē 搁 put
 • hé 劾 examine in
 • gé 革 leather
 • hé 何 what
g k h
u
 • kuàng 框 frame
 • huò 豁 open
 • guì 桂 cassia
 • kuí 夔 a monster
 • huǐ 毁 destroy
j q x
i
 • qīng 青 green
 • qiào 壳 hard surfa
 • jié 捷 victory
 • qiū 秌 autumn
 • qí 骑 ride on
j q x
ü
 • jué 欮 hiccough
 • xū 嘘 deep sigh
 • jué 玨 joined jad
 • xǔ 许 allow
 • xú 徐 slowly