Pinyin Sections

Pinyin Sections

a
 • áng 昂 high
 • ài 碍 hinder
 • àn 岸 shore
 • àn 暗 dim
 • āng 骯 dirty
o
 • ōu 殴 beat
 • ō 噢 Oh!
 • ōu 鸥 seagull
 • ō 呵 (surprise)
 • ōu 欧 Europe
e
 • ěr 耳 ear
 • è 恶 badness
 • ěn 嗯 (surprise)
 • ěr 尔 this
 • è 咢 sound
y w
a
 • wā 洼 pit
 • wāng 尢 weak
 • yà 襾 cover
 • yà 覀 cover
 • yà 亜 Asia
y w
o
 • yōu 㥑 sad
 • yóu 铀 uranium
 • yóu 斿 swim
 • yōu 幽 quiet
 • yóu 邮 postal
y w
e
 • wèi 為 do
 • yè 腋 armpit
 • wèi 谓 say
 • wèi 畏 fear
 • wéi 桅 ship mast
y w
i
 • yí 仪 ceremony
 • yín 狺 dog snarli
 • yí 怡 harmony
 • yí 姨 aunt
 • yīng 膺 breast
y w
u
 • wǔ 侮 insult
 • wù 坞 entrenchme
 • wú 吴 surname
 • wù 晤 meet
 • wú 唔 bite
y w
ü
 • yuè 粤 Guangdong
 • yǔ 屿 island
 • yún 匀 even
 • yú 鱼 fish
 • yǔ 禹 legendary
b p m f
a
 • fāng 方 direction
 • fán 烦 annoyed
 • pá 爬 climb
 • fá 伐 cut down
 • ba 罷 cease
b p m f
o
 • pò 珀 amber
 • bo 卜 carrot
 • fǒu 否 negate
 • mò 抹 plaster
 • bō 波 wave
b p m f
e
 • bèi 辈 generation
 • fèn 奋 raise
 • féi 肥 fat
 • bèi 贝 shellfish
 • pěng 𡗗 folded han
b p m f
i
 • biàn 变 change
 • mí 弥 extensive
 • biāo 彪 tiger
 • mìng 命 life
 • pǐ ⺪ cloth
b p m f
u
 • fù 复 repeat
 • mǔ 母 female
 • bù 簿 a book
 • pǔ 朴 simple
 • fù 父 father
d t n l
a
 • láng 琅 tinkling
 • nàn 难 difficulty
 • dǎo 导 guide
 • dā 搭 build
 • nǎi 迺 then
d t n l
o
 • lōu 搂 hold up
 • dǒu 抖 shake
 • dòng 洞 hole
 • dǒng 懂 understand
 • lòu 瘘 fistula
d t n l
e
 • lèng 愣 distracted
 • lè 砳 rocky
 • dēng 灯 lamp
 • téng 腾 fly
 • léng 棱 angle
d t n l
i
 • tiǎo 挑 stir
 • liáng 粱 better mil
 • lǐn 㐭 storehouse
 • niǎo 鸟 bird
 • tián 恬 quiet
d t n l
u
 • tuó 驮 carry on b
 • luó 啰 noise
 • luò 络 net-like s
 • tuò 唾 spit
 • tuì 退 move back
d t n l
ü
 • lú 驴 donkey
 • lüè 锊 6 oz
 • lǔ 旅 travel
 • lù 寽 handful
 • lù 氯 chlorine
z c s
a
 • sào 瘙 itch
 • cān 㕘 take part
 • cāng 舱 cabin of s
 • zào 燥 dry
 • zǎi 载 year
z c s
o
 • zòu 奏 play music
 • cōng 忩 hastily
 • sǒng 耸 urge on
 • zòu 㔿 tally
 • zōng 㚇 gather
z c s
e
 • zé 則 rule
 • sēng 僧 monk
 • zēng 曾 fourth gen
 • sè 瑟 dignified
 • zēng 增 increase
z c s
i
 • cǐ 此 this
 • cì 刺 prick
 • sī 斯 this
 • sī 虒 a beast
 • sī 厶 private
z c s
u
 • zuàn 钻 a drill
 • sǔn 笋 bamboo sho
 • zuǎn 纂 edit
 • sù 诉 appeal
 • cù 促 urge
zh ch sh r
a
 • shàn 扇 fan
 • zhā 吒 roar
 • chǎo 吵 quarrel
 • zhá 札 letter
 • shà 煞 evil spiri
zh ch sh r
o
 • zhōu 州 state
 • zhǒng 肿 swell
 • zhòu 皱 wrinkles
 • chōng 冲 flush
 • chòng 冲 direct tow
zh ch sh r
e
 • zhèn 枕 to pillow
 • zhé 褶 pleat
 • shéng 绳 rope
 • shèng 圣 saint
 • chéng 晟 clear
zh ch sh r
i
 • zhǐ 夂 go
 • zhǐ 黹 embroidery
 • zhī 芝 sesame
 • shì 势 power
 • shì 视 vision
zh ch sh r
u
 • ruò 弱 weak
 • zhuā 挝 to
 • chún 醇 good wine
 • zhù 注 pour
 • zhuāng 装 dress
g k h
a
 • kǎi 凯 triumphant
 • hǎi 海 sea
 • káng 扛 to shoulde
 • hàn 汗 sweat
 • kā 咖 (ka)
g k h
o
 • gòu 够 enough
 • gōng 宫 palace
 • hóng 弘 enlarge
 • gōng 躬 bow
 • gòu 垢 dirt
g k h
e
 • kēng 坑 pit
 • gé 革 leather
 • hén 痕 scar
 • héng 衡 measure
 • kē 磕 knock into
g k h
u
 • huá 华 prosperous
 • huì 会 can
 • kū 骷 skeleton
 • huí 囬 return to
 • huì 诲 teach
j q x
i
 • jià 架 shelf
 • qí 奇 strange
 • jī 机 engine
 • xī 惜 cherish
 • xiá 侠 knight
j q x
ü
 • quán 痊 healed
 • xuán 旋 revolve
 • jū 居 live at
 • juān 娟 beautiful
 • quē 阙 fault